Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:586 (2008-2009)
Innlevert: 27.01.2009
Sendt: 27.01.2009
Besvart: 03.02.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Høgskolen i Buskerud (HiBu) har søkt NOKUT om akkreditering av et mastergradsstudium i menneskerettigheter og multikulturalisme. Ifølge et brev fra NOKUT datert 13.01.09 forventes saksbehandlingstiden for søknaden å være 11 måneder. Dette er svært lang saksbehandlingstid, og innebærer for HiBus del at studietilbudet forutsatt at godkjenning gis tidligst kan komme i gang vårsemesteret 2010. HiBus sak er dessverre ikke unik.
Hva vil statsråden gjøre for å korte ned saksbehandlingstiden i NOKUT?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg er enig i at saksbehandlingstiden for søknader i NOKUT ofte kan være for lang. Dette har Kunnskapsdepartementet tatt opp med NOKUT i de årlige etatsstyringsmøtene, senest i møtet i 2008.

I den eksterne evalueringen av NOKUT, som ble sluttført i februar 2008, ble det påpekt at akkrediteringsvirksomheten i NOKUT bør gjøres enklere, mindre ressurskrevende og mer fokusert. Departementet følger opp evalueringen i samarbeid med NOKUT, blant annet når det gjelder forslag til forenklede prosedyrer hos NOKUT og generelt forslag som kan frigjøre kapasitet.

Når det gjelder den konkrete saken ved Høgskolen i Buskerud, har jeg fått opplyst fra NOKUT at den midlertidige svært pressede situasjonen i NOKUT nå er løst, og at behandlingen av søknaden har startet. Vedtak i saken kan forventes i løpet av 3-4 måneder.