Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:589 (2008-2009)
Innlevert: 27.01.2009
Sendt: 27.01.2009
Besvart: 02.02.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg viser til mitt spørsmål nr. 482 reist i forbindelse med statssekretær Gulbrandsens reise til Cuba. I svaret fra utenriksministeren stod det at Gulbrandsen ville ta opp menneskerettighetsspørsmål der det var naturlig.
Kan statsråden gi meg en detaljert gjennomgang av hvilke menneskerettighetsspørsmål som ble tatt opp, hvilke konkrete saker som ble reist og med hvem statssekretæren tok opp sakene, og om mulig oversende referat fra samtalene?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg kan bekrefte at statssekretær Håkon Gulbrandsen har gjennomført et vellykket besøk til Cuba. Som kjent var hovedhensikten med hans besøk å følge opp Stortingsmelding nr 9 (2007-2008) om forebygging av humanitære katastrofer gjennom samtaler med cubanske myndigheter. Disse samtalene ble positive og cubanerne ønsket det norske initiativet velkommen. Under besøket fikk Gulbrandsen også anledning til feltbesøk i provinsen Pinar del Rio for å se på gjenoppbyggingen etter fjorårets ødeleggende orkaner. Denne turen innbefattet også et besøk til et prosjekt hvor Norges Røde Kors er engasjert sammen med Cubas Røde Kors. I etterkant av Gulbrandsens besøk vil vi fra departementets side vurdere hvordan vi kan følge opp intensjonene i Stortingsmelding nr 9, både i bilateral sammenheng og i en regional sammenheng i samarbeid med Cuba.

Under de politiske samtalene i det cubanske utenriksdepartementet tok statssekretær Gulbrandsen opp menneskerettighetsspørsmål med sin cubanske kollega. Gulbrandsen understreket den vekt man fra norsk side legger på en åpen diskusjon om menneskerettighetsspørsmål med alle land og uttrykte bekymring for sider ved menneskerettighetssituasjonen på Cuba. Han ga uttrykk for at man fra norsk side er opptatt av situasjonen for politiske dissidenter på Cuba og rettet en oppfordring til cubanske myndigheter om snarlig løslatelse av alle politiske fanger. De to statssekretærene drøftet også sentrale spørsmål knyttet til ytringsfrihet, cubanske menneskerettighetsforsvarere samt situasjonen på Cuba hva gjelder grunnleggende sosiale og økonomiske menneskerettigheter. Fra cubansk side ble det videre redegjort for den nasjonale rapport om menneskerettighetssituasjonen på Cuba som nå er fremlagt for drøftelse i FNs Menneskerettighetsråd i Genève i februar d.å. samt for undertegningen i fjor av de to FN-konvensjonene om hhv. sivile og politiske rettigheter samt om økonomiske og sosiale rettigheter.

Menneskerettighetsspørsmål ble også berørt i andre samtaler statssekretæren hadde under sitt opphold, både med kubanere og med utenlandske diplomater.

Fra regjeringens side er man opptatt av å holde kanalene åpne for videre samtaler med Cuba om menneskerettigheter. Det kan kun gjøres i en situasjon hvor Cuba ikke isoleres internasjonalt.