Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:592 (2008-2009)
Innlevert: 27.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 06.02.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til Sunnmørsposten 26. januar 2009, der det kommer frem at støtte til hårerstatning som følge av sykdommer som bl.a. Alopecia, stopper etter at pasienten er fylt 18 år, og at maksimumsstønaden til dette er 13.000.
Hva er statsrådens vurdering av dagens praksis knyttet til dette, og hva vil han eventuelt gjøre for å forbedre den gjeldende praksis?

Begrunnelse

Undertegnede viser til Sunnmørsposten 26. januar 2009, der det kommer frem at støtte til hårerstatning som følge av sykdommer som bl.a. Alopecia, stopper etter at pasienten er fylt 18 år, og at maksimumsstønaden til dette er 13.000.
Undertegnede er av den oppfatning at det gjeldende systemet må gjennomgås med sikte på å få på plass ordninger som sikrer at denne typen pasienter får nødvendig støtte. Det bes derfor om en vurdering fra statsrådens side, både på aldersgrensen, samt maksimumsgrensen for stønad etter fylte 18 år.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Folketrygdloven gir den som har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, rett til stønad til nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler.

Retten til stønad for å avhjelpe hårtap (alopecia) er regulert i forskrift 18. april 1997 nr. 366 om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk § 8. Til den som helt eller delvis har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdom, ytes det stønad til anskaffelse og gjenanskaffelse av parykk. Dette omfatter i praksis også hårerstatning og hårforlengelse. Forskriften oppstiller ingen aldersgrense for rett til stønad.

Stønad gis med inntil 5035 kroner pr. kalenderår, men inntil 13 000 kroner dersom man må bruke individuelt tillaget parykk på grunn av avvikende hodeform eller allergisk reaksjon mot syntetisk materiale. Den som er under 18 år kan få stønad til full dekning av nødvendige utgifter for inntil to individuelt tillagede parykker eller inntil seks syntetiske parykker pr. kalenderår.

Ikke alle typer hårtap skyldes sykdom. Alopecia androgenetica (mannlig håravfall) er håravfall som skyldes androgene faktorer og androgen stimulering av hårfolliklene. De fleste tilfeller av håravfall er av androgen type og forekommer hos begge kjønn. Dette anses ikke som en sykdomstilstand og kan derfor ikke gi rett til stønad til parykk eller annen hårserstatning. Her gjøres det imidlertid i praksis unntak for barn under 18 år, slik at det anvendes et utvidet sykdomsbegrep. Begrunnelsen er at barn vil kunne oppleve tilstanden som mer belastende. Det samme gjelder i særlige tilfeller med betydelig androgent håravfall hos kvinner.

Utgiftene til parykk gjennom folketrygden var på 40,6 millioner kroner i 2008. Prisen for en vanlig parykk er i dag fra ca. 2900 kroner til ca. 7000 kroner. Da man etablerte en sats, ble det vurdert hva som var kostnadene for parykk og hva som var rimelig at trygden dekket. Satsene har vært forutsatt å skulle dekke behovet innenfor et rimelig kostnadsnivå. Full utgiftsdekning fra folketrygden gis derfor ikke, noe som for øvrig gjelder også for en rekke andre stønader som gis etter satser. Barns særlige behov er imidlertid ivaretatt ved at forskriften gir barn under 18 år rett til i praksis å få dekket de reelle utgiftene. Hvor høy stønaden til ulike formål skal være må vurderes ut fra budsjettmessige prioriteringer. Det foreligger ingen konkrete planer om å endre de satsene det her siktes til.