Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:593 (2008-2009)
Innlevert: 27.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Besvart: 03.02.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvorfor må frivillige organisasjoner oppgi navn og personnummer til alle som sitter i styret for å bli registrert i Frivillighetsregisteret?

Begrunnelse

Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som driver frivillig virksomhet kan registrere seg i Frivillighetsregisteret. Dette registeret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Ingen organisasjoner har plikt til å registrere seg i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å la seg registrere.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Etter initiativ fra de frivillige organisasjonene opprettet Kultur- og kirkedepartementet i august 2005 en arbeidsgruppe som skulle vurdere etablering av et register for frivillig virksomhet. Representanter for de frivillige organisasjonene deltok i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens utredning er presentert i NOU 2006:15 Frivillighetsregister.

Spørsmålet om registrering av styre for å bli registrert i Frivillighetsregisteret ble behandlet av arbeidsgruppen, og arbeidsgruppens vurdering var som følger:

”Ved vurderingen av hvilke opplysninger som bør finnes om enheter som driver frivillig virksomhet, har arbeidsgruppen kommet til at det for disse enhetene alltid bør være registrert opplysning om styre. Dette har sammenheng med at det typisk vil eksistere et styre i en enhet som er et selvstendig rettssubjekt og som etter forslaget er gjort til enhet som kan registrere seg i registeret” (NOU 2006:15 Frivillighetsregister, s. 38)

På bakgrunn av arbeidsgruppens tilrådning og høringsutsagnene la Regjeringen i april 2007 fram Ot.prp. nr. 55 (2006-2007) Om lov om register for frivillig virksomhet.

Kravet om at styre alltid skal registreres ble lovfestet i Lov om register for frivillig virksomhet § 5. Hvilke opplysninger som skal oppgis om et styre følger av Lov om Enhetsregisteret § 7, der det blant annet stilles krav om navn og fødselsnummer for styremedlemmer.

Jeg vil også for ordens skyld gjøre oppmerksom på at arbeidsgruppen som utredet etableringen av Frivillighetsregisteret var samlet i sin vurdering av kravet om registrering av styre. Frivilligheten selv hadde således ingen innvendinger på dette punktet.