Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:594 (2008-2009)
Innlevert: 27.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Våler kommune i Hedmark er det etablert mye infrastruktur og mange miljøer som fokuserer på trafikksikkerhet. Dette har medført at man i samarbeid med Høyskolen i Akershus har utviklet en studieplan for trafikklærere. Studiet kan starte opp høsten 2009 om de nødvendige tillatelser og godkjenninger gis. Det er dokumentert et stort behov for trafikklærere og det ene tilbudet vi har i dag er for lite til å dekke behovet.
Vil statsråden ta initiativ slik at planene i Våler kan realiseres?

Begrunnelse

Prognosene tilsier et stort udekket behov for trafikklærere framover. Dette gjelder innen alle førerkortklasser og kanskje spesielt innen tungbilsegmentet. På Braskereidfoss i Våler kommune er det bygget opp landets beste infrastruktur for trening og opplæring innen tungbilkjøring i form av anlegget til Norsk Trafikksenter. Miljøet har i tillegg utviklet mye annen kompetanse rundt trafikk og trafikksikkerhet.
I samarbeid mellom Trafikkpedagogisk Senter i Våler og Høyskolen i Akershus er det laget en ferdig studieplan for utdanning av trafikklærere. Det er kun Høyskolen i Nord-Trøndelag som tilbyr trafikkskolelærerutdanning. Når behovet er langt større enn kapasiteten og mange ønsker seg et tilbud nærmere sitt hjemsted er planene møtt med stor interesse. Mange har allerede vist interesse og bedt om å bli satt opp som søker på tilbudet om det kommer i gang.
Det står på godkjenning.
Korrespondanse mellom Statens Vegvesen og Høyskolen i Akershus synes å avsløre at Statens Vegvesen er mer opptatt av å påpeke at tilbudet ikke er godkjent og klargjøre hvilke begrensninger dette gir i forhold til å invitere studenter, enn å sørge for at tilbudet blir vurdert for godkjenning. Statsråden bør være opptatt av at det prognostiserte behov for trafikklærere kan fylles. Det bør være av stor interesse også å få to miljøer som driver denne type utdanning i Norge.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Gunnar Gundersen om planlagt trafikklærerutdanning i Våler kommune i Hedmark i samarbeid med Høgskolen i Akershus (HiAk). I begrunnelsen for spørsmålet kommer det frem at det foreligger en studieplan, men at ”Det står på godkjenning”.

I henhold til lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven) har HiAk selv fullmakt til å opprette (og nedlegge) studietilbud på lavere gradsnivå. Videre er det styret ved høgskolen som fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studiene, jf § 3-3, andre og tredje ledd. Jeg er videre kjent med at HiAk 10. september 2008 fastsatte studieplan for en toårig trafikklærerutdanning med sikte på oppstart fra høsten 2009.

Det er imidlertid Statens vegvesen som etter forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 6-2 godkjenner trafikklærere. Dette innebærer at dersom HiAk uteksaminerer trafikklærerkandidater etter sin studieplan, så vil disse måtte søke Statens vegvesen i ettertid om godkjenning. Etter forskriften er det i dag bare kandidater fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) som er forhåndsgodkjent. Imidlertid åpner forskriften for at kandidater fra andre institusjoner kan få slik forhåndsgodkjenning dersom Statens vegvesen godkjenner innholdet i studieplanene.

Når det gjelder søknaden representanten Gundersen referer til, så er dette HiAk’s konkrete søknad til Statens vegvesen for å oppnå en slik forhåndsgodkjenning av studietilbudet, slik at studentene slipper usikkerheten om hvorvidt utdanningen er godkjent. Jeg har fått opplyst at saken ble mottatt i Statens vegvesen 8. november 2008. Videre har jeg fått opplyst at Statens vegvesen anser saken som kompleks, og at den vil kreve noe saksbehandlingstid.

Som nevnt ovenfor tilbys trafikklærerutdanning i dag ved HiNT. Etter at den tidligere Statens trafikklærerskole ble innlemmet som egen avdeling ved HiNT har høgskolen siden 2003 hatt en 2-årig høgskolekandidatutdanning. I henhold til data fra Samordna opptak ble det tatt opp 94 studenter til dette studiet høsten 2008.

Når det gjelder etablering og/eller utvidelse av studietilbud viser jeg til at det som hovedregel forutsettes omdisponering innenfor institusjonenes egne budsjettrammer. I en eventuell videre oppbygging av trafikklærerutdanning, der det skal tilføres nye ressurser, må planene ved HiAk vurderes i sammenheng med det etablerte utdanningstilbudet ved HiNT. HiNT ønsker også å utvide opptaket til sin trafikklærerutdanning.