Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:595 (2008-2009)
Innlevert: 27.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 02.02.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Har statsråden noen betenkeligheter knyttet til det nye poengberegningssystemet for inntak til høyere utdanning?

Begrunnelse

For mange elever er vitnemålets mulighet for å åpne veien til ønskede studieplasser veldig viktig.
Den viktigste delen av konkurransepoengene er for mange elever det som kalles karakterpoeng. Karakterpoengene er basert på et gjennomsnitt av karakterer på vitnemålene, men et gjennomsnitt av karakterene på et vitnemål kan beregnes på flere ulike måter. I forskriftene som trer i kraft sommeren 2009 er denne beregningen endret i forhold til den beregningsmåten som var gjeldende fram til inntaket for 2008. Denne endringen er i høringsutkastet sendt ut i forbindelse med endringen formulert slik:

"Departementet har vurdert den fastsatte beregningsmåten for gjennomsnittskarakter og karakterpoeng og har i utkastet foreslått en enklere beregningsmåte. Begrunnelsen for dette er at søkerne lettere selv kan kontrollere poengberegninger. Vi viser også til at tilsvarende beregningsmåte for utregning av karakterpoeng er fastsatt for overgangen fra grunnskolen til videregående opplæring."

Undertegnede har mottatt henvendelser vedrørende det nye beregningssystemet, hvor det bl.a. fremgår at den nye beregningsmåten - som skal tre i kraft sommeren 2009 - får enkelte andre utslag enn den gamle beregningsmåten, og at dette i mange tilfeller er til ugunst for elevene.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Forskrift om opptak til høyere utdanning(opptaksforskriften) fastsettes med hjemmel i lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler.

Arbeidet med ny opptaksforskrift har vært en prosess som delvis har gått parallelt med planlegging og innføring av Kunnskapsløftet i skolen. Et utgangspunkt for et nytt regelverk var at det skulle være enkelt og lett å kontrollere. Det gamle regelverket, som opprinnelig ble fastsatt i 1999, var ved flere anledninger blitt endret og justert slik at det etter hvert ble vanskelig å forholde seg til, både for rådgivere, elever i videregående opplæring og andre søkere på den ene siden, og opptaksorganene (universiteter og høyskoler)og Samordna opptak på den andre siden.

Jeg er enig i at karakterpoeng er en viktig del av konkurransepoengene for de fleste søkerne til høyere utdanning. Dette innebærer en rangering av kvalifiserte søkere, og dersom det er flere søkere enn antall studieplasser ved et studium, vil det være noen som faller utenfor.

Den beregningsmåten som ble innført i 2001, viste seg å være så komplisert at det var vanskelig for søkerne selv å regne ut, og dermed kontrollere, karakterpoengene. Departementet valgte derfor å foreslå å gå tilbake til den enklere beregningsmåten som var i bruk til og med opptak til studieåret 2000–2001. Et annet argument for dette var det faktum at rangering av søkere ved overgang mellom grunnskole og videregående opplæring og innen videregående opplæring skjer på samme måte, slik at denne beregningsmåten er kjent for de fleste. Uansett valg av beregningsmåte for karakterpoeng, vil endringer i fastsatte bestemmelser alltid kunne slå uheldig ut for enkelte, mens det for andre vil kunne være en fordel.

Høringsrunden viste at et klart flertall av dem som kommenterte forslaget om å endre beregningsmåten, uttalte seg positivt til dette forslaget. Departementet valgte derfor å endre forskriften på dette punktet.