Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:596 (2008-2009)
Innlevert: 27.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Besvart: 06.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Avinor følger opp diskriminerings- og tilgjengelighetsloven på en fullgod måte ved Stavanger lufthavn, Sola?

Begrunnelse

Ved planlegging og utbygging av ny infrastruktur må det sørges for universelt utformede løsninger. Alt for mange møter i dag hindringer i form av dårlig tilrettelegging. Ved Stavanger lufthavn, Sola, har Avinor ifølge Stavanger Aftenblad, planlagt å la være å bygge gangbroer til de nye flyutgangene. Det har skapt reaksjoner, ikke minst fra bevegelseshemmede som nå opplever dårligere tilgjengelighet på flyplassen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har bedt Avinor se hva som er mulig å gjøre for å bedre situasjonen ved Stavanger lufthavn, Sola. Avinor foretar nå en gjennomgang for å vurdere saken på nytt før byggearbeidet starter opp. Jeg avventer en tilbakemelding fra Avinor.

Første del av en ny innenlandsterminal på Stavanger lufthavn, Sola, ble offisielt åpnet 18. desember 2008. Terminalen ble bygd uten gangbruer, slik at passasjerene går inn og ut av flyene via gangtrapper. Avinor opplyser at mange flyselskap, særlig lavkostselskapene, krever å kunne parkere uten bruer, noe som gjør at de kan snu og tømme flyene raskere. Dessuten vil det alltid være behov for terminalløsninger uten gangbru for fly som uansett ikke kan benytte bruene. Ifølge Avinor ble det under planleggings- og byggeperioden for den nye terminalen gjennomført møter med involverte parter.

Avinor mener at selskapet har lagt vekt på tilgjengelighet under arbeidet med den nye terminalen. Ifølge Avinor gir terminalen videre et forbedret tilbud til bevegelseshemmede passasjerer på de flyene som uansett ikke kan nytte gangbruene. Avinor opplyser ellers at fly med rullestolbrukere om bord blir gitt prioritet til å parkere ved gangbruene på Sola. Passasjerer med redusert funksjonsevne som benytter den nye terminalen på Sola, vil få tilbud om å benytte trappeheis når de skal inn og ut av flyet.

Etter åpningen av den nye terminalen har det kommet kritiske reaksjoner fra de bevegelseshemmedes organisasjoner på den løsningen som er valgt på Sola. Avinor har videre oppfattet at SAS ikke ønsker å benytte den nye terminalen. Avinor har informert meg om at selskapet har tatt initiativ til møte med de bevegelseshemmedes organisasjoner for å drøfte den kritikken som har kommet fram. Det er også tatt initiativ til et møte med SAS.

Avinor opplyser at en tilsvarende utvidelse av utenlandsterminalen vil stå ferdig i slutten av 2009. Ifølge Avinor er de nye terminalene på Sola prosjektert og bygget med tanke på brutilknytning når behovet tilsier det. På bakgrunn av de reaksjonene som nå er kommet fram, vil Avinor se nærmere på om selskapet skal framskynde denne løsningen for å sikre maksimal tilgjengelighet, spesielt for rullestolbrukere.

Jeg vil vise til at Regjeringen er opptatt av at alle skal ha lik rett til deltakelse i samfunnet. Regjeringen fremmet i denne sammenheng i fjor et forslag til lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven trådte i kraft 1. januar i år. Loven inneholder en egen bestemmelse om plikt til generell tilrettelegging av all virksomhet som er rettet mot allmennheten (universell utforming). Universell utforming skal sikre færrest mulig spesialordninger, slik at flest mulig kan nytte et ordinært tilbud. Loven er generell og gjelder også for lufthavnene.

Det er likevel ikke til å unngå at noen passasjerer uansett vil ha behov for ulike former for assistanse. Innen luftfarten har et nytt EØS-regelverk gitt lufthavnene ansvaret for å gi assistanse til passasjerer med redusert funksjonsevne. I Norge trådte det nye regelverket i kraft i 2008. Ifølge EØS-regelverket skal standarden på assistenttjenestene fastsettes i forhandlinger mellom driverne og brukerne av lufthavnene. Etter min mening er ikke dette tilfredsstillende. For å sikre at passasjerer som trenger assistanse skal få en god og verdig behandling ved alle norske lufthavner, har jeg fastsatt en nasjonal minstestandard som stiller detaljerte og omfattende krav til hvilke tjenester denne passasjergruppen har krav på.

De aller fleste lufthavnene i Norge har ikke bruer. Av Avinors til sammen 46 lufthavner er det bare de seks største – herunder Stavanger lufthavn, Sola – som har gangbruer. Bakgrunnen for dette er at gangbruene krever relativt store investeringer, og det er bare på de aller største lufthavnene at det vil være økonomisk grunnlag for å gjøre denne type investeringer. Ut fra dette mener jeg at det ikke går an å stille et generelt krav om at det ikke skal være flyparkering uten gangbruer på alle lufthavnene i Norge, men at spørsmålet om gangbruer må ta utgangspunkt i hva det er trafikkmessig grunnlag for og hva flyselskapene etterspør.

Slik jeg oppfatter det, er trappeheisene som vil bli benyttet ved den nye terminalen på Stavanger lufthavn, Sola, i tråd med kravene i den nasjonale minstestandarden.

Myndighetene vil se til at Avinor og de andre lufthavneierne i Norge følger opp kravene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og likeens forsikrer seg om at lufthavnene oppfyller kravene i minstestandarden for assistenttjenester til flypassasjerer med redusert funksjonsevne. Som forvalter av det statlige eierskapet til Avinor er spørsmålet om rettighetene til forflytningshemmede også noe jeg følger opp i eierdialogen med selskapet.