Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:604 (2008-2009)
Innlevert: 28.01.2009
Sendt: 29.01.2009
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 05.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Kan arbeids- og inkluderingsministeren bekrefte at det er innført nye regler for beskatning av norske pensjoner fra 2009 som medfører at pensjonister bosatt i EØS-land må betale skatt både til Norge og det land de flytter til, også etter at man har registrert seg i det nye landets folkeregister?

Begrunnelse

En nordmann som flyttet til Sverige i 2000 og som har vært registrert i det svenske folkeregistret siden 2002 har nå fått krav fra NAV om å betale skatt til Norge fra 2009. Mannen har siden 2002 betalt 30 % skatt av sin mottatte pensjon til den svenske staten. Det har i denne tiden ikke vært gjort krav om at det også skal betales skatt av pensjonen til Norge, all den tid skatt har vært betalt til Sverige. I dette tilfelle mener mannen at det er urimelig at han nå skal pålegges dobbel beskatning, 30 % til Norge og 30 % til Sverige fra 2009. Det hører også med til historien at det ikke er fattet noe eget vedtak på en slik beskatning i Nav som mannen har mottatt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er ikke gjort endringer fra 2008 til 2009 i de norske skattereglene for pensjonister som oppholder seg i andre EØS-land. Derimot har regjeringen i Ot.prp. nr. 20 (2008-2009) foreslått at det innføres kildeskatt på pensjoner fra og med 2010. Denne vil gjelde både innenfor og utenfor EØS-området så langt Norge ikke har fraskrevet seg adgangen til slik beskatning i skatteavtale. Forslaget ligger nå i Stortingets finanskomité.

Det som er endret fra 2008 til 2009, er den nordiske skatteavtalen. Den gjelder for personer bosatt i Norge, Danmark, Færøyene, Island, Sverige og Finland. Først og fremst må det påpekes at den nordiske skatteavtalen hindrer dobbeltbeskatning av personer som er bosatt i ett av de nordiske landene og mottar inntekter fra andre nordiske land.

Tidligere ble dobbeltbeskatning av pensjoner hindret ved at pensjonen ble unntatt fra beskatning i bostedsstaten dersom den var utbetalt fra et annet nordisk land og ble ilagt kildeskatt der. Norge har hittil ikke ilagt kildeskatt på den som anses som emigrert etter skattelovens regler. Da har bostedsstaten kunnet skattlegge. Fra og med 2009 er den nordiske skatteavtalen endret slik at den nevnte unntaksmetoden er erstattet av kreditmetoden. Etter kreditmetoden kan både bostedsstaten og kildestaten skattlegge utenlandsinntekter, men bostedsstaten skal hindre dobbeltbeskatning ved å trekke fra skatt som er betalt i kildestaten i henhold til skatteavtalen.

Den nevnte endringen i den nordiske skatteavtalen har ikke betydning for skattleggingen i Norge av pensjoner herfra. Personer som er bosatt i Norge etter skatteloven, er skattepliktige som før. For personer som er bosatt i Sverige og har emigrert fra Norge etter skatteloven, er slike inntekter skattefrie i Norge også i 2009. Man må her være bevisst skillet mellom folkeregistrert bosted og skattemessig bosted. Verken folkeregisteret i Norge eller folkeregisteret i Sverige er avgjørende for skatteplikten. Det som er avgjørende, er om vedkommende er bosatt eller ikke i Norge etter skattelovens regler om skattemessig bosted.

Utgangspunktet er at NAV skal gjøre forskuddstrekk etter skattebetalingslovens sats på 30 pst. Det er skattyter selv som må gi NAV grunnlag for lavere skattetrekk gjennom framlegging av skattekort eller erklæring fra skatteetaten om trekkfritak. Disse utstedes av skatteetaten på grunnlag av søknad og opplysninger fra skattyter, der det er sentralt at skattyter dokumenterer hvilken skatt som betales til Sverige på grunnlag av at svenske skattemyndigheter anser han bosatt der.