Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:605 (2008-2009)
Innlevert: 28.01.2009
Sendt: 29.01.2009
Besvart: 05.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. nr. 539 (2008-2009) som avslutter slik: " Jeg har fått bekreftet at det ble ikke ble funnet regnefeil i tilbudet fra MT Højgaard a/s." I brev til SVV datert 25.11.2008 har anbyder Højgaard selv påpekt feil i anbudet. I brevet heter det: " Gjennomgang har vist følgende feil i vores tilbud og tilbudspris." Feil omtales med beløp.
Mener statsråden fortsatt at det ikke er regnefeil i anbudet fra Højgaard som kan ha konsekvenser for anbudsprosessen, kontraktsundertegnelsen og gjennomføring av prosjektet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen Vegdirektoratet at MT Højgaard a/s i brev til Statens vegvesen gjorde oppmerksom på at de gjennomgikk sitt eget tilbud og fant priser som de selv mener er feil. Gjennomgangen ble gjort med bakgrunn i den store prisforskjellen som ble offentliggjort ved tilbudsåpningen. Selskapet anmodet om at Statens vegvesen regulerte prisen i henhold til det.

Det ble imidlertid ikke påvist regnefeil ved kontrollregning av tilbudet. Anmodningen ble vurdert som et ønske om å endre pris etter at tilbudene var åpnet.

Ifølge § 21-1 punkt (1)i forskrift om offentlige anskaffelser er det ved åpen og begrenset anbudskonkurranse ” ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er herunder ikke tillatt å endre pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet”.

Konkurransen ble avgjort på grunnlag av tilbudet fra MT Højgaard a/s slik det forelå ved tilbudsfristens utløp. Brev som MT Højgaard a/s sendte etter tilbudsfristen, med anmodning om endringer, ble ikke tatt i betraktning.

Jeg konstaterer at det ikke ble funnet regnefeil i anbudet fra Højgaard a/s, og selskapet har heller ikke påberopt seg regnefeil, men feil pris. Fire kontrakter for bygging av Hardangerbrua ble underskrevet 27.01.09, herunder kontrakten med MT Højgaard a/s.