Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:606 (2008-2009)
Innlevert: 28.01.2009
Sendt: 29.01.2009
Besvart: 06.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Regjeringens Soria-Moria-erklæring heter det: "Jernbanen skal være en attraktiv, tidsmessig, miljøriktig og god transportløsning for personer og gods. For å utløse det potensialet som ligger i denne transportformen må det en betydelig styrking til." Regjeringen er også opptatt av å "videreutvikle havnene som logistikknutepunkt". Det er store muligheter for begge deler i de største byene.
Kan statsråden fremlegge den informasjon som foreligger fra jernbaneverket om mulig forlengelse av jernbanen til Flesland flyplass?

Begrunnelse

Flesland flyplass er Norges nest største flyplass og derfor et viktig transportknutepunkt for hele Vestlandet.
En direkte tilkobling mellom flyplassen og jernbanenettet vil kunne gi viktige samferdselspolitiske resultater; etablering av direkte transportknutepunkt, utvikling av jernbanen i Bergensområdet, utvikling av kollektivtransporten i Bergensområdet og sist men ikke minst - en mulighet for å koble ny godshavn i Bergensområdet direkte til jernbanen.
Jeg antar at dette prosjektet er at av de mest interessante på nasjonal basis når det gjelder etablering av viktige transportknutepunkt.
Dessverre må der konstateres at til nå har det vært liten felles fokus på et slikt prosjekt fra de mange aktører som vil være tjent med et slikt prosjekt. Derfor er det viktig å få politisk fokus på prosjektet både i NTP-sammenheng og i et mer langsiktig perspektiv.
Det er av den grunn viktig å få oversikt over det som foreligger av prosjektutredning, planer og kalkyler for fremføring av dagens jernbanenett til Flesland flyplass, evt. til andre bydeler i Bergen/områder i Bergensregionen. Jeg håper statsråden kan legge frem slik informasjon som en del av et langsiktig arbeid for å utvikle et viktig nasjonalt transportknutepunkt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Bergen er det nylig startet et utredningsarbeid for lokalisering av framtidig ny havn. Dette arbeidet ledes av Hordaland fylkeskommune, og vil ventelig være ferdig i løpet av 2009. Jernbaneverket deltar i arbeidet, og en del av utredningen vil være å vurdere behov for jernbanetilknytning. Per i dag anses det ikke å være behov for jernbanetilknytning til havna. Til det er utveksling av gods mellom sjø og bane for liten. Utredningen må imidlertid se behovet i et langsiktig perspektiv, og Jernbaneverket stiller seg derfor åpen for at et slikt behov kan finnes. En samlokalisering må imidlertid også vurderes i et kostnadsperspektiv, og plassering av en framtidig terminal må tilpasses en optimalisert godsstrøm, der framføringstid, snutid, videretransport av godset og en fungerende tilliggende infrastruktur er viktige forhold.

Jernbaneverket disponerer i dag arealer for godshåndtering på Nygårdstangen og på Minde. Begge disse områdene har begrensninger i arealer. Jernbaneverket ser likevel for seg at Nygårdstangen blir hovedterminal for Bergen de neste 15-20 årene, selv med den økning i godsmengdene som forventes i tiden som kommer. Uavhengig av havneutredningen utreder derfor Jernbaneverket muligheten for å optimalisere Nygårdstangen for å kunne håndtere godsmengder opp mot det tredobbelte av dagens godsmengder.

Jernbaneverket deltar også i Bergen kommunes arbeid for å kvalitetssikre Arnadalen som en mulig framtidig plassering for ny godsterminal. Arnadalen ble i sin tid regulert som en mulig framtidig plassering av ny godsterminal, men det har grunnet endringer i godsstrukturen, blitt reist tvil om områdets egnethet. Dette blir nå sjekket ut.

I Bergensområdet har det lenge vært arbeidet for nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen, et tiltak som vil gi sårt tiltrengt kapasitetsøkning på Arnalokalen og Vossebanen. Dette tiltaket er det så langt ikke funnet plass til innenfor vedtatte budsjetter. Jernbaneverket vil også framover prioritere opprusting og kapasitetsøkende tiltak på Bergensbanen og Vossebanen før eventuell bygging av nyanlegg mot Flesland.

Bergen kommune har planer for skinnegående kollektivbane til Flesland. Denne bybanen ferdigstilles i løpet av 2010 til Nesttun, og det pågår reguleringsplanarbeid for strekningen videre til Flesland. Et jernbanespor bygget kun for persontrafikk anses derfor ikke som aktuelt. Persontrafikk på jernbane på strekningen Bergen – Flesland måtte eventuelt kommet som en tilleggseffekt av et nytt godsspor.

Det foreligger med andre ord ikke planer om jernbanetilknytning til Flesland utarbeidet av Jernbaneverket. Jernbaneverket avventer resultatet av utredningen omkring lokalisering av ny havn før det eventuelt tas beslutning om at et slikt arbeid skal startes opp.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1500 (2007-2008).