Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:607 (2008-2009)
Innlevert: 28.01.2009
Sendt: 29.01.2009
Besvart: 05.02.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Er dette praksis ved flere NAV-kontorer og kan statsråden gi en begrunnelse for hvorfor ekteskapsloven går foran andre lover om personvern og forvaltningsskikk?

Begrunnelse

Ifølge NRK har en Hamar-kvinne etter å ha søkt om sosialhjelp ikke fått tilsendt svar i eget navn, i stedet var svaret fra NAV adressert til mannen som tidligere var registrert med personopplysninger på det aktuelle NAV- kontoret.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg vil innledningsvis presisere at det er den som søker om sosialhjelp som skal underrettes om det vedtaket kommunen fatter. Dersom ektefellen til søkeren ikke omfattes av søknaden, har ektefellen ikke rett til innsyn i saken og skal ikke underrettes. Eksempelet det vises til vil derfor etter min vurdering ikke være i tråd med god forvaltningsskikk.

Jeg har bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet innhente opplysninger fra fylkesmannsembetene om eksempelet ovenfor avspeiler praksis i kommunene. Det er gitt tilbakemelding fra 15 av fylkesmannsembetene. Tilbakemeldingen viser at det på grunn av gjensidig underholdsplikt er vanlig at ektefeller registreres i en felles sak med en hovedperson. Dersom begge har undertegnet søknaden, er det vanlig at vedtaket sendes i navnet til den som er registrert som hovedperson. I enkelte kommuner blir vedtaket sendt til den registrerte hovedpersonen selv om det er den andre ektefellen som undertegner en søknad på vegne av hele familien. Tilbakemeldingen gir imidlertid ikke grunnlag for å si at det er praksis i kommunene at vedtak sendes til ektemannen der kvinnen har søkt om sosialhjelp til seg selv og eventuelle barn.

Jeg vil be fylkesmennene følge opp denne problemstillingen i sin faglige veiledning av kommunene.