Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:609 (2008-2009)
Innlevert: 28.01.2009
Sendt: 29.01.2009
Besvart: 06.02.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er begrunnelsen for at Norges Idrettsforbund er tildelt 3 mill. kroner fra potten som skal gå til tiltak mot pengespillproblemer for å informere om Norsk Tipping og norsk spillpolitikk, noe som i realiteten innebærer å reklamere for pengespill og -selskap?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at Norges Idrettsforbund er tildelt 3 mill. kroner for å informere om Norsk Tipping og norsk spillpolitikk, jf. brev fra departementet 14. november 2008. Midlene tas fra potten på 12 mill. kroner som er satt av til tiltak mot pengespillproblemer.
Undertegnede har merket seg at 1/3 av potten er øremerket en informasjonskampanje for å motvirke pengespillproblemer, jf. kgl. res. 8. november 2008.
Undertegnede mener det er noe forunderlig at departementet bevilger midler tilsvarende ca. 25 pst av potten som er satt av til tiltak mot pengespillproblemer til en informasjonskampanje som i realiteten innebærer å reklamere for Norsk Tipping – et statlig pengespillselskap som har monopol i det norske spillmarkedet – og ønsker en ytterligere begrunnelse for dette.
Etter undertegnedes mening burde en informasjonskampanje som har til hensikt å motvirke spillproblemer ikke drive reklame for pengespill eller -selskap.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Et hovedformål med norsk pengespillpolitikk er å sikre at de pengespill som tilbys i Norge er moderate og forsvarlige spill. Et moderat og godt kontrollert pengespilltilbud vil blant annet forebygge spilleavhengighet og kriminalitet knyttet til pengespillvirksomheten. Norsk Tipping er sammen med Lotteritilsynet, statens hovedredskap for å sikre at de pengespill som tilbys i Norge er moderate og godt kontrollerte. Det er en målsetting i norsk pengespillpolitikk at spillere som ønsker å delta i pengespill i Norge i så stor grad som mulig benytter seg av de godkjente og kontrollerte pengespillene som tilbys av Norsk Tipping.

De senere år har Internett gitt økende tilgang til pengespill som tilbys av pengespilloperatører uten norsk godkjenning. Lotteritilsynet antar at nordmenn i 2007 brukte om lag 7 milliarder kroner på slike internettbaserte pengespill uten norsk godkjenning. Både statistikken til Hjelpelinjen for spilleavhengige og en undersøkelse foretatt av SINTEF i 2008 tyder på at internettbaserte pengespill uten norsk godkjenning er de pengespill som i dag fører til størst problemer med spilleavhengighet i Norge.

Operatører av pengespill uten godkjennelse i Norge har ikke tillatelse til å markedsføre sine pengespill i Norge. For å omgå dette forbudet har slike pengespilloperatører i økende grad henvendt seg til norske idrettslag og tilbudt sponsoravtaler og annen støtte, med sikte på å oppnå indirekte profilering og markedsføring, blant annet gjennom omtale i media. Som kultur- og kirkeminister med ansvar både for pengespillområdet og for idretten, ser jeg med bekymring på denne utviklingen.

At Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite ønsker å engasjere seg i disse spørsmålene ser jeg som svært positivt. Norges største frivillige bevegelse vil være en stor hjelp i arbeidet mot spilleavhengighet og ukontrollerte utenlandske spill som bidrar til dette. Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite søkte om å få støtte til en informasjonskampanje, rettet mot idrettsforbundets 2,1 millioner medlemmer og 12 500 idrettslag og mot befolkningen generelt. Vi setter stor pris på at Norges Idrettsforbund på den måten støtter arbeidet mot spillavhengighet. Søknaden ble derfor innvilget av departementet.