Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:612 (2008-2009)
Innlevert: 29.01.2009
Sendt: 29.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): I følge Teknisk Ukeblad 11. januar 2009 fikk Cisco en bot på 15.000 kroner på grunn av for sent innsendt regnskap, som følge av at styremøte ikke kunne holdes da selskapet ba om lov til styremøte over video. Å avholde styremøter over video eller telefon kan gi bedriftene en enklere hverdag og store miljøbesparelser, ved at reising unngås.
Vil Statsråden sørge for at aksjeselskaper kan avholde styremøter og aksjonærmøter i form av elektronisk møte?

Begrunnelse

I Teknisk Ukeblad 11. januar 2009 fremgår det at et høringsutkast for innføring av elektronisk deltagelse på aksjonærmøter i allmennaksjeselskaper har vært på høring, men at dette ikke skal gjelde tilsvarende for styremøter og aksjonærmøter i vanlige aksjeselskaper.
Sjef i Cisco Jørgen Myrland uttaler at "Det er jo helt ubegripelig at myndighetene har glemt aksjeselskapene, som utgjør den største andelen selskaper her i landet."
Det fremgår at Cisco hadde et mål om å redusere egne reisekostnader med 20 prosent ved å innføre videomøter. Fasiten viste en besparelse på 40 prosent, uten styremøtene. Dette illustrerer at en endring av aksjelovne på dette punkt vil kunne gi bedriftene betydelige besparelser, noe som er svært viktig for og nå en målsetning om å redusere bedriftenes kostnader ved overholdelse av offentlig regelverk.
Teknisk Ukeblad viser til at IKT Norge kritiserer regjeringen for å tenke, men ikke handle. Benedicte Fasmer Waaler leder Grønn IT-prosjektet, i regi av IKT Norge, og uttaler at "Vi har levert en høringsuttalelse til endringene i aksjeloven, der vi anbefaler å utvide bruken av videomøter." Det fremgår videre at "Waaler tror en åpning for allmennaksjeselskapene bare er en begynnelse."

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Aksjeloven og allmennaksjeloven forutsetter at generalforsamling avholdes ved fysisk møte. Justisdepartementet sendte 4. juli 2008 på høring et lovforslag til gjennomføring av et EU-direktiv om aksjeeierrettigheter (direktiv 2007/36/EF), blant annet med forslag om at allmennaksjeselskaper skal kunne la de aksjeeierne som ønsker det, delta på generalforsamlingen elektronisk. (Høringsbrevet foreslo ikke at generalforsamlingen skal kunne avholdes fullt ut elektronisk slik at aksjeeierne mister retten til å møte fysisk.) Justisdepartementet arbeider med et lovforslag som følger opp disse forslagene i høringsbrevet.

Høringsbrevet foreslo ikke endringer i reglene om generalforsamlingens møter i aksjeselskaper. I aksjeselskaper med under 20 aksjeeiere kan styret allerede etter reglene i aksjeloven § 5-7 forelegge en sak til avgjørelse av generalforsamlingen uten møte, dersom styret finner at saken kan behandles på betryggende måte ved at den forelegges aksjeeierne skriftlig. Saken skal imidlertid forelegges generalforsamlingen i møte dersom dette kreves av et styremedlem, en aksjeeier eller revisor.

Etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-19 skal styret behandle saker i fysisk møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte, (for eksempel ved bruk av elektroniske medier). Årsregnskap og årsberetning skal imidlertid etter loven i alle tilfelle behandles i møte. Behandlingen av årsregnskap og årsberetning hører til styrets viktigste oppgaver. Det at vedtak her treffes etter en åpen dialog i et møte hvor styremedlemmene er fysisk til stede, er av betydning for en tilstrekkelig forsvarlig behandling. Departementet arbeider ikke med endringer i reglene om styremøter.