Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:614 (2008-2009)
Innlevert: 29.01.2009
Sendt: 30.01.2009
Besvart: 05.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Statssekretær Ulriksen har uttalt at dagens regjering ikke greier å fatte avgjørelse om Stad skipstunnel før valget. Direktør i kystverket Kirsti Slotsvik uttaler at Stad skipstunnel kan gå gjennom Stortinget i vår, bare det er nok politisk vilje til stede.
Vil Statsråden gripe fatt i saken og sørge for at den kan komme til behandling i inneværende stortingsperiode?

Begrunnelse

NRK Sogn og Fjordane melder den 29. januar 2009 at Stad skipstunnel er utsatt på nytt, og at dagens regjering ikke greier å fatte avgjørelse om Stad skipstunnel før valget. Statssekretær Ulriksen uttaler at årsaken er at kvalitetssikringsarbeidet er komplisert.
Samtidig melder NRK Sogn og fjordane at direktør i Kystverket Kirsti Slotsvik mener at Stad skipstunnel kan gå gjennom Stortinget i vår, bare det er nok vilje til stede. Kystdirektøren åpner for at dersom det fins politisk vilje, kunne arbeidet blitt klart før sommeren.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I St. prp. nr. 1 (2007-2008) for Fiskeri- og kystdepartementet er det vist til regjeringens beslutning om å igangsette nye utredninger om Stad skipstunnel. På denne bakgrunn fikk Kystverket i oppdrag å foreta en ny utredning, med tanke på størrelse og nytteverdi av en skipstunnel gjennom Stad. Et av utredningsalternativene er utvidet tunneldimensjon, slik at hurtigruten og andre fartøy av tilsvarende størrelse kan passere gjennom.

Utredningen av Stad skipstunnel med utvidet tunnelåpning gjør det nødvendig å gjennomføre ekstern kvalitetssikring av prosjektet, i henhold til retningslinjer fra Finansdepartementet.

Arbeidet så langt har avdekket flere problemstillinger som må avklares før kvalitetssikringen kan avsluttes. Dette gjelder bl.a. krav til underbygging og dokumentasjon av identifiserte behov, og er en av hovedårsakene til at arbeidet med kvalitetssikringen må ta lengre tid. Både departementet og Kystverket arbeider med å få på plass svar på uavklarte spørsmål.

Prosjektet Stad skipstunnel er på mange måter et nybrottsarbeid, samtidig som kvalitetssikringsarbeidet er komplisert. Dette innebærer at det videre arbeidet med kvalitetssikringen kan avdekke nye spørsmål som vi ikke har oversikt over i dag.

I St.prp. nr 1 (2008-2009) for Fiskeri- og kystdepartementet er det vist til at Stortinget tidligst kan orienteres om saken i 2009. På denne bakgrunn vil jeg komme tilbake til Stortinget med en orientering om saken og status i arbeidet med kvalitetssikringen i løpet av 2009.