Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:616 (2008-2009)
Innlevert: 30.01.2009
Sendt: 30.01.2009
Besvart: 09.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Viser til svar på spørsmål nr. 542 der finansministeren ikke kunne legge frem dokumentasjon som beviser at den aktive forvaltningen av oljefondet er verdiskapende. På bakgrunn av dette svaret ønsker undertegnende å få svar på følgende spørsmål:
Kan finansministeren opplyse hvor mange av NBIMs ansatte som i 2007 og i 2008 tjente mer enn statsministeren, samt gjøre rede for hvorfor det er nødvendig å betale disse forvalterne så godt?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet har gitt Norges Bank i oppdrag å gjennomføre forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland innenfor nærmere retningslinjer gitt av Finansdepartementet. Norges Bank skal søke å oppnå høyest mulig avkastning av midlene målt i utenlandsk valuta innenfor de plasseringsrammer som følger av retningslinjene fra Finansdepartementet.

Norges Bank har bygget opp kompetanse og ressurser innenfor flere ”produktområder” for å gjennomføre forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland:

• Norges Bank oppretter og vedlikeholder fondets markedseksponering med utgangspunktet i den referanseporteføljen Finansdepartementet har fastsatt for fondet.

• Norges Bank har som målsetting å sette sammen den faktiske porteføljen slik at fondet oppnår en noe høyere avkastning enn referanseporteføljen. Det er dette som kalles aktiv forvaltning. Banken søker å oppnå meravkastning gjennom en kombinasjon av interne og eksterne forvaltermiljøer.• Norges Bank har fått i oppdrag å utøve eierrettighetene til fondet. Hovedformålet med eierskapsutøvelsen er å sikre fondets finansielle interesser.

• Norges Bank gir råd til Finansdepartementet om fondets overordnede investeringsstrategi.

Alle disse oppgavene krever høy og særskilt kompetanse. Norges Bank har i tidligere rapporter om kapitalforvaltningen i banken beskrevet hvordan de etablerer og vedlikeholder markedseksponeringen i takt med endringer i sammensetningen av indeksene fra leverandørene FTSE og Barclays, endringer i referanseporteføljen som følge av Finansdepartementets endringer av investeringsstrategien og som følge av de store overføringene av nye petroleumsinntekter til fondet gjennom året skal plasseres i det internasjonale verdipapirmarkedet.

Norges Banks omtale av arbeidet med å effektivisere transaksjonene i aksjeporteføljen i rapporten for forvaltningen i 2007 er et eksempel på betydningen av høy og særskilt kompetanse knyttet til flere områder enn den aktive forvaltningen. Norges Bank viser her at de har lyktes med å hente ut fordeler ved elektronisk handel og at de har utnyttet økt tilgang på handelsdata for å redusere de totale handelskostnadene i fondet. Banken viser beregninger der besparelsene i form av transaksjonskostnader tilsvarer flere hundre millioner kroner årlig.

Det er Norges Banks hovedstyre som fastlegger lønnsystem og -rammer for de ansatte i Norges Bank og som følger dette opp. Norges Banks representantskap behandler og fastlegger budsjettet. Finansdepartementet fastsetter prinsippene for samlet godtgjøring til Norges Bank for forvaltningen av fondet.

Jeg mener at åpenhet om forvaltningen av pensjonsfondet er svært viktig. I brev til Norges Bank av 5. mai 2006 ba jeg banken vurdere hvordan de kunne bidra til økt åpenhet om godtgjøringen til ansatte i Norges Bank som forvalter Statens pensjonsfond - Utland. Etter mitt syn har rapporteringen av lønn siden den gang vært tilfredsstillende.

Norges Bank følger regnskapslovens bestemmelser om rapportering av lønn, pensjonsforhold og andre ytelser til bankens toppledelse og ledergruppe. Rapporteringen gjøres i Norges Banks årsberetning. I 2007 var utbetalt lønn for leder i kapitalforvaltningsområdet 3,2 millioner kroner.

I bankens rapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland, Norges Banks valutareserver og Statens petroleumsforsikringsfond i 2007 fremgår det at prestasjonsbasert lønn til de ansatte reflekterer forskjellene i den individuelle resultatoppnåelsen og svake resultater i renteforvaltningen i 2007. I investeringsavdelingene var det 86 ansatte med prestasjonsbasert lønn i 2007. Samlet prestasjonsbasert lønn til denne gruppen var 67,7 millioner kroner. Det tilsvarte 42 pst. av den øvre grensen banken hadde satt. I aksjeavdelingen utgjorde prestasjonsbasert lønn 59 pst. av rammen og i renteavdelingen 13 pst. Samlet fastlønn for alle i investerings-avdelingene var 70,2 millioner kroner.

Norges Bank har ikke opplyst hvor mange som tjener mer enn statsministeren.

Representant Hagesæter spør om bakgrunnen for det valgte lønnsnivået til forvalterne av fondet. Prinsippene for resultatbasert avlønning er nærmere beskrevet i Norges Banks rapport om forvaltningen i 2006 og 2007.

Norges Bank har redegjort for at de rekrutterer medarbeidere i konkurranse med andre i et marked der lønnen normalt består av to hovedkomponenter: en fast lønn og en del som avhenger av oppnådde resultater. Norges Bank skriver i rapporten for 2006 at de ikke har lagt opp til å være lønnsledende, men at avstanden til de best betalte ikke skal bli så stor at det blir uønsket høy avgang av personer med nøkkelkompetanse. Det ble videre opplyst at 70-90 pst. av den variable lønnen i investeringsavdelingene var avhengig av målbare økonomiske resultater.

Finansdepartementet følger opp Norges Banks resultater og rapporterer til Stortinget i årlige meldinger på våren og i nasjonalbudsjettet på høsten. Utgangspunktet for å evaluere den oppnådde avkastningen er en sammenlikning med avkastningen av fondets referanseportefølje.

Departementet evaluerer også forvaltningskostnadene i fondet, som inkluderer lønn til forvalterne. Utgangspunktet for denne evalueringen er en sammenlikning av fondets samlede forvaltningskostnader med tilsvarende kostnader i en gruppe av store pensjonsfond internasjonalt.

I disse sammenlikningene av samlede kostnader, som gjøres av selskapet CEM Benchmarking, har Statens pensjonsfond - Utlands forvaltningskostnader vært lavere enn i sammenlikningsgruppen.