Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:618 (2008-2009)
Innlevert: 30.01.2009
Sendt: 02.02.2009
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 10.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hvordan vil statsråden bidra til at reglene for kjøring med landbruksmaskiner på offentlig vei kan bli i samsvar med det behov landbruket har i dag for slik kjøring i forbindelse med kjøring innenfor samdrift og i forhold til leiejord, leiekjøring og samarbeid om utstyr?

Begrunnelse

I løpet av de siste 10-15 årene har det skjedd mye på struktursiden i landbruket. Vi har fått samdrifter på mjølk som ofte også samarbeider om jorda. Disse samdriftene kan i dag ligge inntil 17 km fra hverandre fra tun til tun, noe som er nedfelt i offentlig regelverk. Vi har fått mange færre aktive bruk og strukturrasjonalisering også i landbruket, noe som fører til at det blir mer leiejord og større avstander mellom aktive bruk. I tillegg krever effektiv drift, bruk av større og dyrere maskiner. Dette igjen krever at bønder samarbeider om utstyr, evt. leier inn maskiner til å utføre arbeidsoppgaver. Alt dette fører til at landbruket må kjøre mer og lenger langs offentlig vei med traktor.
Det fører til at en må ha fokus på sikkerhet ved kjøring langs offentlig vei med traktor. Det er viktig at traktorer ikke er involvert i ulykker langs vei. Men det må være forståelse for at landbruket har behov for å kjøre langs offentlig vei.
I dagens regelverk er det tillatt å kjøre med landbruksredskap mellom 2.55m-3.50m over "kortere vegstrekning". Vegdirektoratet har i brosjyren " Vis trafikkvett på traktoren" definert dette som maksimalt 5 km. Bruk av denne 5 km grensen er ikke nedfelt i verken forskrift eller veileder.
Denne formuleringen har ført til sterke reaksjoner blant bønder.
De siste års landbrukspolitikk har bidratt enormt til strukturrasjonalisering og samarbeid i landbruket. Dette har bøndene tilpasset seg til, i form av leiejord, leiekjøring og maskinsamarbeid. Dersom 5 km grensen blir håndhevet kommende våronn vil det få enorme konsekvenser for norsk landbruk.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er opptatt av å få til et regelverk som tar hensyn til trafikksikkerheten, men som også gjør det mulig med moderne landbruksdrift. Jeg er usikker på om regelverket vi har i dag er formålstjenlig, og om det er tilstrekkelig tilpasset trafikkmønsteret og strukturene i landbruksnæringen.

Jeg har derfor tatt initiativ til en gjennomgang av regelverket for kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg. Målet er å komme fram til regler som tar hensyn til trafikksikkerheten, og som samtidig i større grad imøtekommer de behov som landbruket har. En gruppe, med deltakere fra organisasjoner og myndigheter, skal innen 1. juni 2009 gå gjennom regelverket og komme med forslag til endringer.

I det siste har det vært vesentlig oppmerksomhet knyttet til den såkalte ”femkilometersregelen”. Regelen går ut på at landbruksredskap med bredde på mellom 2,55 og 3,50 meter kan kjøres på offentlig veg over en kort vegstrekning som ledd i vanlig bruk. Vegdirektoratet har i sin forståelse av regelverket lagt til grunn at grensen for en slik ”kort strekning” går ved fem kilometer. Med dagens bruksstruktur, med økende innslag av leiejord og samdrifter, kan dette skape problem for landbruket. Den lengste avstanden mellom bruk tilhørende en samdrift knyttet til melkekvoter kan være 34 kilometer.

Inntil nytt regelverk er på plass, vil jeg be Vegdirektoratet legge til grunn 34 km i sin forståelse av denne bestemmelsen.