Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:621 (2008-2009)
Innlevert: 30.01.2009
Sendt: 02.02.2009
Besvart: 09.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er store vanskeligheter med å få besatt stillinger i politiet flere steder i Finnmark, bl.a. i Hasvik og Berlevåg. Dette er en helt uholdbar situasjon og det må snarest settes inn tiltak slik at folk skal kunne være trygge i sine lokalsamfunn. En løsning på dette kan være at et politihelikopter ble stasjonert på Banak i Porsanger. Dette er midt i fylket og et politihelikopter ville raskt kunne rykke ut til så vel Berlevåg som Hasvik herfra.
Mener justisministeren at dette kan være en måte å løse dette på?

Begrunnelse

Via media har vi nylig fått høre om befolkningen i Berlevåg kommune som befinner seg i en helt håpløs situasjon p.g.a. mangel på polititjenestemenn i kommunen og at de nå må ty til borgervern. Det samme er også tilfellet i Hasvik kommune på Sørøya hvor det over lengre tid har vært kun en ansatt ved lensmannskontoret. Situasjonen i Kautokeino har også vært svært vanskelig over flere år, men man har nå fått en noe bedre bemanningssituasjon ved dette kontoret.
Det tas nå inn flere studenter ved politihøyskolen, men befolkningen i de utsatte kommunene i Finnmark hvor det over år har vist seg å være svært vanskelig å få rekruttert kvalifisert personell, kan ikke vente i enda mange år på at de som er studenter nå i dag kanskje kan komme til å søke på en av disse stillingene en gang inn i framtida. Dette er i så fall en ansvarsfraskrivelse - og befolkningen og den utryggheten de føler i dag blir ikke tatt på alvor. Med de store avstandene, med den spredte bebyggelsen og det tøffe klimaet vi har i Finnmark store deler av året så er det ikke forsvarlig at en polititjenestemann eller kvinne som er på vakt, skal befinne seg flerfoldige mil og timer unna dersom noe alvorlig skjer.
Derfor må det tenkes nytt på dette området og et politihelikopter stasjonert midt i fylket på Banak, vil uansett årstid alltid kunne komme mye raskere fram når noe skjer enn en politipatrulje som må kjøre langs vei i timevis i all slags vær og føreforhold.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiets helikoptertjeneste ble etablert i henhold til beslutning i Stortinget i 2002. Helikopterbasen ble midlertidig lagt til Gardermoen, samlokalisert med Pegasus helicopter A/S, som er ansvarlig for driftsorganisasjon og basefasiliteter. Helikoptertjenesten er knyttet til Oslo politidistrikt, men er forutsatt benyttet også i øvrige politidistrikter. På bakgrunn i aksjonsradius blir politihelikopteret benyttet hovedsakelig i Sør-Norge. Det benyttes også i noen grad i forhåndsplanlagte oppdrag i andre deler av landet. Det arbeides med planer for å flytte helikopteret til Oslo, som bestemt av Stortinget, for å bedre utnyttelsen.

Det er ingen planer om å etablere en politihelikoptertjeneste ved Banak flystasjon. Til orientering kan opplyses at utgiftene ved etablering av politiets helikoptertjeneste i 2005 var ca 40 mill. kr. Kostnadene omfatter blant annet drift og leie av helikopter, leie av driftsorganisasjon samt lønn. Tilsvarende sum, justert for kostnadsutviklingen, vil måtte legges til grunn for eventuell etablering av helikoptertjenester andre steder i landet.

Politi- og lensmannsetaten har visse rekrutteringsproblemer, særlig i forhold til små tjenestesteder i utkantstrøk, men også når det gjelder politiutdannet personell fordi utdanningskapasiteten har vært for liten. Dette har regjeringen tatt tak i og øket opptaket ved Politihøgskolen til rekordhøye 552 elever. Regjeringen har også økt politiets budsjett med 2 milliarder kr i perioden 2006-2009. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på 800 mill kr. Til sammen gir dette et betydelig løft for politiet.

Politidistriktene i Finnmark driver en aktiv rekrutteringspolitikk, gjennom tilstedeværelse på rekrutteringsdager og jobbmesser, og fokus på omdømme og arbeidsforhold. Distriktenes bevisste satsing på allsidig praksis og målrettet kompetanseutvikling, sammen med økonomiske virkemidler og velferdstilbud, gir gode resultater. Vestfinnmark hadde kun en ledig stilling, mens Østfinnmark har interesserte studenter fra høgskolen som ønsker å bli informert dersom det lyses ut ledige stillinger.

I tillegg til økte budsjetter og tilstrekkelig kapasitet på Politihøgskolen, arbeider vi for å frigjøre politiutdannet personell fra oppgaver som ikke krever politidanning. I forbindelse med tiltakspakken for å motvirke arbeidsledighet, foreslår regjeringen ved en tilleggsbevilgning på 242 millioner kroner å styrke politiet med 460 nye sivile årsverk. Også politidistriktene i Finnmark vil bli styrket slik at de kan opprette flere årsverk og dermed frigjøre polititjenestemenn til operativt arbeid.