Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:627 (2008-2009)
Innlevert: 02.02.2009
Sendt: 02.02.2009
Besvart: 06.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Synes helse- og omsorgsministeren det er rimelig og fornuftig at det er innført tildels høye egenandeler på mammografiundersøkelser, og at egenandelene for kvinner bare øker i takt med nødvendige og utdypende undersøkelser?

Begrunnelse

En kvinne har mottatt brev om å møte til mammografikontroll. I brevet var det presisert at hun måtte betale en egenandel på 690 kroner for en ordinær undersøkelse. Videre var det opplyst at dersom de finner en "mistenkelig kul" må det tas celleprøve. Dette vil koste kvinnen 500 nye kroner. Om kvinnen var henvist fra lege eller ikke, var i denne sammenheng uten betydning. Kvinnen har kontrollert og fått bekreftet at de oppgitte betalingssatser er gjeldende fra 1. januar 2009 for kvinner som så langt i livet ikke har hatt kreftdiagnose. Så vidt vites er det ikke tilsvarende satser for å avdekke prostatakreft hos menn, og disse egenandelene for å avdekke brystkreft kan på mange måter oppfattes som diskriminerende. Dersom konsekvensen av å innføre egenandeler på mammografi fører til at kvinner vegrer seg for å gå til slik undersøkelse er dette meget uheldig.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Mammografi utføres ved offentlige poliklinikker, ved private røntgeninstitutt og hos enkelte privatpraktiserende leger. Det er et lov- og forskriftsmessig vilkår for dekning av utgiftene at ”lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom”. Dersom det henvises til mammografi med bakgrunn i en medisinsk indikasjon (for eksempel en mistenkelig kul i brystet) faller dette inn under overnevnte vilkår, og pasienten skal kun avkreves ordinær egenandel for billeddiagnostikk, for tiden 200 kroner. Denne egenandelen kan føres på kvitteringskortet og faller inn under tak 1-ordningen.

Kvinner som tidligere har hatt brystkreft skal ifølge Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft (publisert 20.12.07) undersøkes årlig bl.a. ved hjelp av mammografi de første 10 årene etter gjennomført behandling. Disse mammografiundersøkelsene faller også inn under ovennevnte vilkår, og pasienten skal kun avkreves ordinær egenandel for billeddiagnostikk.

Kvinner i aldersgruppen 50-69 år innkalles til screening i regi av Mammografiprogrammet. Hver deltakelse i Mammografiprogrammet koster kroner 200. Dette beløpet faller ikke inn under tak 1-ordningen.

Ut i fra de opplysninger som gis i spørsmålets begrunnelse virker det lite trolig at den innkalling kvinnen har mottatt har vært til screening i regi av Mammografiprogrammet. Videre kan det synes som om vilkåret for dekning av utgiftene (”sykdom eller mistanke om sykdom”) ikke er oppfylt. Ut i fra de opplysninger som gis virker det sannsynlig at det er et privat røntgen-institutt som har innkalt kvinnen (offentlige poliklinikker og privatpraktiserende leger med offentlig avtale kan ikke kreve betaling av pasienten som ikke er forskriftsmessig fastsatt). Jeg må her ta forbehold om at det foreligger annen informasjon som ikke fremkommer klart i spørsmålet og dets begrunnelse. En ”innkalling til mammografikontroll” kan tilbys kvinner av kommersielle aktører uten at det foreligger noen medisinsk indikasjon for dette. Kontrollen faller således ikke inn under vilkåret for dekning av utgiftene (”sykdom eller mistanke om sykdom”). Jeg reagerer likevel på at det i spørsmålets begrunnelse opplyses at ”dersom de finner en ”mistenkelig kul” må det tas celleprøve” og at denne vil koste kroner 500. Dersom en mammografiundersøkelse avdekker mistanke om kreft, bør kvinnen umiddelbart henvises til helseforetak med brystdiagnostisk senter.

Det er en hovedregel for dekning av utgifter at ”lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom”. I disse tilfellene kan pasientene avkreves egenandeler som er i tråd med Stortingets vedtak. Dersom en person, kvinne eller mann, velger å få utført diagnostikk uten at dette er medisinsk begrunnet, dekker ikke staten disse utgiftene. Det er også slik at kvinnene kun avkreves ordinær egenandel som omfattes av tak 1-ordningen for mammografi når denne er begrunnet i sykdom, mistanke om sykdom eller kontroll etter behandlet kreftsykdom.