Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:631 (2008-2009)
Innlevert: 03.02.2009
Sendt: 04.02.2009
Besvart: 09.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Vil justisministeren bidra til at arresten i Mandal blir gjenåpnet slik at 55000 innbyggere i vestre del av Vest-Agder opplever at politiet blir en større del av lokalsamfunnet og ikke bruker ressursene sine på transportoppdrag til og fra Kristiansand?

Begrunnelse

For å redusere antall voldssaker i by- og lokalsamfunn er politiets synlighet og tilstedeværelse av avgjørende betydning. Mange byer og lokalsamfunn har problemer med ressursmangel, så også i Vest-Agder. En konsekvens av politireformen har blitt at arresten i Mandal er stengt, etter at det kom krav om to arrestforvarere i stedet for en. Dette innebærer at politiet i vestfylket må kjøre til Kristiansand med arrestanter. For enkelte kommuner innebærer dette en kjøretur på opp mot fire timer.
På politistasjonen i Mandal er det en moderne arrest som ikke er i bruk.
Tidligere var denne tilgjengelig for alle kommunene i vestfylket, fra Flekkefjord til Mandal. Gjennom å ta denne i bruk igjen vil politiet kunne sette inn ressursene på politiarbeid i stedet for transportarbeid. Dette kan illustreres ved følgende: Mandal med sine 14500 innbyggere er en by med et rikt uteliv, der mange innbyggere fra omkringliggende kommuner møtes. Dersom noen må innbringes en lørdagskveld på grunn av bråk, blir byen og distriktet rundt stående med en politibemanning på to i den tiden det tar å kjøre fram og tilbake til Kristiansand; over to timer. Dette gjør at politiet ikke kan reagere på akutte situasjoner som oppstår. Politiet får da en høyere terskel for å fjerne potensielt farlige personer fra bybildet, og lokalsamfunnet oppleves som utrygt for mange innbyggere. Dette er sløsing med ressurser og skaper unødig utrygghet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet som har gitt følgende svar:

"I "Rammer og retningslinjer for "Politireform 2000", ble det uttalt at det som hovedregel "skal være en sentralarrest i de nye politidistriktene, og den bør legges nærmest mulig der kriminaliteten har sitt tyngdepunkt." Politimesteren i Agder valgte etter en grundig prosess å ha 2 arrester - en sentralarrest geografisk plassert ved driftsenheten i Kristiansand, og en sekundærarrest i Arendal.

Politimesteren er kjent med at Mandal politistasjon, spesielt i helgene, bruker politiressurser til transport av arrestanter fra Mandal til Kristiansand, men dette gjelder også øvrige deler av distriktet.

Agder politidistrikt har satt i gang en analyse der man gjennomgår organiseringen og bruken av ressursene i distriktet. Arrest er et av punktene som blir vurdert i dette prosjektet. Politidistriktet ble i forrige uke lovet 14 nye sivile stillinger, og man vil nøye vurdere om noen av disse skal brukes til stillinger som arrestforvarere."

Regjeringen har økt politiets budsjett med 2,3 milliarder kr i perioden 2006-2009. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på 1,1 mrd kr. I samme periode vil opptaket ved Politihøgskolen være på til sammen 1 776 studenter, 648 flere enn under den forrige regjering. I regjeringens tiltakspakke for å motvirke arbeidsledighet, ligger det inne et forslag om å styrke politiet med 460 nye sivile årsverk. Dette vil i stor grad bidra til at polititjenestemenn kan frigjøres fra oppgaver som ikke krever politifaglig utdanning. Til sammen gir dette et betydelig løft for politiet.

Budsjettet fordeles av Politidirektoratet ut fra en omforent ressursfordelingsmodell. Det enkelte politidistrikt får en økonomisk ramme som politimesteren disponerer for å oppnå en best mulig polititjeneste i politidistriktet. Jeg har tillit til at politimesteren foretar de nødvendige vurderinger og prioriteringer for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.