Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:633 (2008-2009)
Innlevert: 04.02.2009
Sendt: 04.02.2009
Besvart: 09.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Er det meningen at utvidelsen om religionskritikk i strl. 2005 § 185 skal tre i kraft sammen med resten av straffeloven, eller skal utvidelsen først iverksettes i 2011?

Begrunnelse

I Ot.prp.nr.22 (2008-2009) fremgår det på side 385 at Regjeringen vil fremme forslag om utvidelse av nevnte paragraf i ikrafttredelsesproposisjonen. Dette forstås som den proposisjonen som fremlegges når straffeloven 2005 skal tre ikraft. Statsministeren sa imidlertid på pressekonferanse 03.02.09 at man nå skulle begynne å arbeide med utvidelsen av paragrafen og at denne ikke skulle tre i kraft før 2011. På denne bakgrunn er det uklart når tid Regjeringen ser for seg at bestemmelsen skal begynne å virke.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som det går frem av mitt brev til Justiskomiteen 4. februar 2009, kommer regjeringen ikke til å utarbeide et forslag om å utvide straffeloven 2005 § 185 om hatefulle ytringer til også å gi et vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og religion.