Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:634 (2008-2009)
Innlevert: 04.02.2009
Sendt: 05.02.2009
Besvart: 11.02.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): I tiltakspakken settes det av 250 millioner kroner til idrettsanlegg. Et av kriteriene for å få støtte, ifølge pressemeldingen, er at anlegget må ferdigstilles i 2009. Et slikt kriterium vil medføre at ingen større idrettsanlegg vil kunne motta støtte, ettersom at de vil ha en byggetid på minst 1 år.
Vil statsråden åpne opp for en mer fleksibel behandling for å kunne inkludere større anlegg?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Formålet med Regjeringens forslag til tiltakspakke er å dempe virkningene av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi. Tiltak som vil bli tilgodesett skal stimulere produksjon og sysselsetting slik at økningen i arbeidsledigheten dempes. Det er lagt vekt på at tiltakene skal kunne iverksettes raskt og treffe de mest utsatte delene av arbeidsmarkedet.

På idrettsfeltet legges det opp til at tilskuddene gis til nybygg og rehabilitering av ordinære idrettsanlegg som har fått idrettsfunksjonell godkjenning og som ikke er påbegynt eller allerede har mottatt spillemidler. Det er kun tiltak som kan påbegynnes i 2009 som er aktuelle og tilskuddet fra tiltakspakka vil være et engangstilskudd i 2009. Departementet er innstilt på å vise fleksibilitet med hensyn til tidspunkt for ferdigstillelse av det enkelte anlegg.