Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:638 (2008-2009)
Innlevert: 04.02.2009
Sendt: 05.02.2009
Besvart: 12.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): 22. januar då. kunne Adresseavisa meddele at styret og Husforeningen i ENOVA hadde kommet til enighet i den omtalte arbeidsmiljø- og varslingssaken. Så tidlig som i april 2008 fikk styret tre uker på seg til å rydde opp i forholdene. ENOVA påla verneombudet og de tillitsvalgte å dokumentere grunnlaget for varslet til styret i ENOVA, i stede for selv å undersøke de forhold som var påpekt.
Mener statsråden at departementet burde ha håndtert denne saken annerledes en hva som ble gjort, og i så fall hvordan?

Begrunnelse

22. januar då. kunne Adresseavisa meddele at styret og Husforeningen i ENOVA hadde kommet til enighet i den omtalte arbeidsmiljø- og varslingssaken i statsforetaket. Avtalen skal sette sluttstrek for saken og skal gi arbeidsro til både de ansatte og til ledelsen.
Partene har likevel ikke kommet frem til enighet i forbindelse med påstander om at den tidligere lederen Eli Arnstad har mobbet eller trakassert ansatte. I følge avtalen erkjenner likevel styret at arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført sommeren 2007 ga grunnlag om varsling om arbeidsmiljøproblemer i selskapet.
Så tidlig som i månedsskiftet mars/april 2008 krevde daværende olje- og energiminister Åslaug Haga at styret i ENOVA skulle, innen tre uker, gjøre de nødvendige grep for å skape ro i organisasjonen. Undertegnede har merket seg at det tok i underkant av ett år fra departementet krevde disse tiltakene til at man fikk på plass en avtale mellom partene.
Med tanke på at partene nå har kommet til enighet vil det være både klokt og naturlig at departementet og styret setter seg ned for å finne ut hva man kan lære av denne saken, og om man har etablert gode nok interne rutiner for varsling.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg viser til brev til Stortinget av 21. mai 2008 der Olje- og energidepartementet gav en statusrapport om situasjonen i Enova. I brevet oppsummeres håndteringen av saken fra departementets side.

Styret oversendte sin plan for å sikre Enova SF et godt og stabilt arbeidsmiljø til departementet i brev av 24. april 2008. Det var mange elementer i styrets plan, og det var nødvendig å bruke tid på gjennomføringen. Departementet har hatt jevnlig kontakt med styret om oppfølgingen av planen. I brev til departementet av 21. januar 2009 skriver styrelederen blant annet: ”Kulturer endres ikke av seg selv. Den skapes av menneskene i organisasjonen, og ledelsen har tatt ansvar for å utvikle kulturen. En slik utvikling har høy prioritet, og kontinuerlig fokus fra ledelsen.” I brevet redegjør styret for den konkrete statusen i dette arbeidet. Det ble inngått en avtale mellom Husforeningen og styret i Enova 21. november 2008, og styret opplyser om at konflikten i selskapet er løst med aktivt bidrag fra de ansatte, ledelse og styret.

Varslingssaken har vært en krevende sak også for Olje- og energidepartementet. Vi ba derfor Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR) fikk derfor i oppgave å foreta en ekstern vurdering av departementets oppfølging av saken. BA-HR har gjennomgått alle dokumentene i saken og vurdert følgende spørsmål:

Har departementet behandlet varslet tilfredsstillende? – og påvirkes de fastlagte rollene i foretaksforvaltningen av at styret er gjenstand for varslet fra ansatte til departementet?

I notat av 30. oktober 2008 konkluderer BA-HR som følger:

”Lovgivningen regulerer ikke direkte hvordan mottaker av et varsel etter arbeidsmiljøloven skal opptre. Ved fastsettingen av hvilke handleplikter som kan gjelde må det tas utgangspunkt i hvem det varsles til og hva det varsles om.

I Enova er det styret og administrerende direktør som representerer Enova som arbeidsgiver og som har ansvaret for at de pliktene som arbeidsmiljøloven legger på arbeidsgiveren blir overholdt. Verken arbeidsmiljøloven, statsforetaksloven eller annen lovgivning legger arbeidsgiverplikter på OED.

Utgangspunktet for OEDs behandling av varslet må tas i departementets ansvar for forvaltningen av statens eierskap til foretaket. I denne sammenheng har statsråden et konstitusjonelt ansvar for at Enova fungerer i samsvar med foretakets formål og Stortingets forutsetninger for virksomheten. Departementet skal ikke selv gå direkte inn i arbeidsmiljøspørsmål i Enova. Dette vil bryte med statsforetakslovens ansvarsdeling mellom departementet som eier og foretaksledelsen som det er redegjort nærmere for i punkt 4. Den korrekte behandlingsmåten for departementet er å ta saken opp med styret som så har det direkte ansvaret for å finne en løsning på saken. Vi mener derfor det var korrekt av departementet å ikke selv gå nærmere inn i konflikten ved Enova, men overlate det til styret å finne en løsning. Etter vårt syn behandlet departementet varslet i samsvar med kravene i lov og det som følger av god forvaltningsskikk”.

På denne bakgrunn kan jeg ikke se annet at departementet har håndtert saken på en forsvarlig måte.