Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:643 (2008-2009)
Innlevert: 05.02.2009
Sendt: 06.02.2009
Besvart: 13.02.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): NAV må ifølge NRK ut med 100 millioner kroner i ekstra pensjonsutgifter i år. Dette påvirker en presset ressurssituasjon i etaten.
Når ble departementet informert om dette forholdet, og hvordan mener statsråden at han har holdt Stortinget informert om forholdet og på hvilken måte vil han sørge for at denne ekstraregningen ikke ytterligere svekker etatens gjennomføringsevne?

Begrunnelse

I følge NRK må NAV i år betale 100 millioner kroner ekstra til Statens pensjonskasse. Nrk.no skriver at: "Til tross for at NAV-ledelsen har visst om dette i flere måneder, har de unnlatt å varsle Arbeids- og inkluderingsdepartementet før inntil nylig".
Stortinget har ved flere anledninger den siste tiden behandlet ressurssituasjonen i NAV i lys av behovet for å styrke etatens muligheter til å yte tjenester til brukerne og få ned økende ventetider for saksbehandlingen og tilleggsbevilget i alt 100 millioner kroner. Opplysningen om en ekstra pensjonsregning på 100 millioner kroner påvirker selvsagt etatens ressurssituasjon. Det er derfor av betydning å få vite hvordan etaten og departementet har håndtert informasjonen.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Stortingsrepresentant Duesund har sammen med representantene Eriksson, Engeset og Skjelstad i brev av 5. februar stilt et tilsvarende spørsmål til meg. Jeg har i brev av 10. februar besvart henvendelsen fra disse representantene. Nedenfor har jeg gjengitt min redegjørelse i det brevet:

”Statens pensjonskasse (SPK) fastsetter hvert år en premiesats som Arbeids- og velferdsetaten skal betale for all pensjonsgivende inntekt. Premiesatsen er en prosentsats av lønn. Fra 2008 til 2009 økte premiesatsen med 2,08 prosentpoeng. I brev datert 3. september 2008 fra Statens pensjonskasse til Arbeids- og velferdsetaten heter det ”Av hensyn til budsjettprosessen hos våre kunder, varsler vi her om beregnet premiesats for 2009. Vi gjør oppmerksom på at premiesatsen ble beregnet nå i sommer og derfor formelt ennå ikke er godkjent av vårt eierdepartement, Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Skulle det eventuelt bli endringer på premiesatsen, vil vi sende dere egen informasjon om dette.”

Arbeids- og velferdsdirektoratet orienterte departementet muntlig om den økte premiesatsen i slutten av november 2008, og departementet fikk da også en kopi av brevet fra SPK av 3. september 2009. Spørsmålet ble videre tatt opp i et møte mellom departementet og direktoratet 3. desember i fjor.

Det var etter møtet 3. desember dialog mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), samt mellom AID og Arbeids- og velferdsdirektoratet for å klargjøre konsekvensene av økt premiesats. På bakgrunn av dette sendte direktoratet et brev av 28. januar 2009 hvor direktoratet legger til grunn at konsekvensene av økt premiesats for Arbeids- og velferdsetaten er en merutgift på i overkant av 100 mill. kroner i 2009.

Departementet har lagt til grunn at endring i premiesats fra ett år til et annet ikke skal endre etatens forutsetninger for tjenesteproduksjon. Da departementet ble gjort kjent med denne saken, ble det lagt opp til å behandle spørsmålet om eventuell kompensasjon på ordinær måte i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009. Jeg har ikke sett det som naturlig å gi en særskilt orientering til Stortinget om denne saken i forkant av framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. Jeg vil for øvrig vise til at departementet her har lagt opp til en helt tilsvarende behandling som i 2003, da trygdeetaten fikk en kompensasjon som følge av økt premiesats i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2003. Også den gang ble departementet varslet om konsekvensene i november.

Det er reist spørsmål om hvilke konsekvensene dette har for etatens reelle driftsrammer, herunder om det vil påvirke etatens evne til å følge opp en situasjon med økende arbeidsledighet. For å fjerne all tvil om dette vil jeg understreke at Arbeids- og velferdsetatens budsjett skal gjennomgås i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2009. Etaten skal settes i stand til å realisere de oppgavene som Regjeringen har forutsatt i budsjettforslaget for 2009, inkludert forslagene i tiltakspakken.

Jeg har videre fått opplyst fra Fornyings- og administrasjonsministeren at hun har tydeliggjort overfor SPK at varsel om endret premiesats skal gis innen 1. juni året før premiesatsendringen. Hun har også opplyst at Fornyings- og administrasjonsdepartementet for tiden utreder premiesystemet sammen med SPK, slik at dette kan utformes på mest mulig hensiktsmessig måte for statlige forvaltningsorganer. På denne bakgrunn regner jeg med at de forhold som har skapt uklarhet i år, ikke vil gjenta seg senere år.