Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:649 (2008-2009)
Innlevert: 05.02.2009
Sendt: 06.02.2009
Besvart: 16.02.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hvordan skal man kunne ta hensyn til tomtens verdi når tomten er kjøpt på et tidspunkt hvor prisnivået var langt høyere enn det er nå, og markedsprisen er ca 1/3 av hva man har betalt ved tildeling av husbank lån?

Begrunnelse

En familie med to barn fra Oslo har vært på jakt i boligmarkedet i flere år etter en passende bolig for familien som er i vekst. Familien valgte å kjøpe en tomt istedenfor et ferdig hus. Det har gått ca 20 mnd. med arkitekt og noen måneder med byggetillatelser etc. Da familien endelig kom i mål var renten på vei opp og byggeprisene var høye, så de valgte å la tomten ligge en stund uten noe aktivitet. Så har finanskrisen og tiltakspakkene kommet og rentene har gått riktig vei, og byggeprisene normaliserer seg. Men for familien fra Oslo er det umulig å få lån, selv om familien mener at de har en sunn og god økonomi.
Etter hvert vil familien få et sterkt behov for en større bolig, og de har en byggeklar tomt, men kommer ikke i gang med byggingen. Familien har hatt kontakt med husbanken som stiller krav til utforming, til særlig energiøkonomiske tiltak og krav til kostnader, noe som familien følte var gode og reelle krav. Men husbanken stiller også krav til hva tomten ble kjøpt for i oppgangstider, hvor prisen var altfor høy. Familien skal ikke ha lån til tomten, den er kjøpt for mange år siden, og den har en langt lavere verdi i dag enn når tomten ble kjøpt. Tomtens markedspris i dag er ca 1/3 av hva familien betalte for den, og hva om tomten er arvet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå inn i en enkeltsak. Det generelle regelverket Husbanken forholder seg til er som følger:

Ved beregning av tomtepris i forbindelse med søknad om grunnlån i Husbanken legger Husbanken normalt til grunn det søker har betalt for tomten. Kjøpesum for tomten fremgår som regel av skjøte.

Dersom tomten er arvet eller ervervet lang tid tilbake, vil Husbanken legge til grunn markedsverdi av tomten på søknadstidspunktet, hvor det blir tatt hensyn til om tomten har økt eller falt i verdi i forhold til opprinnelig pris/verdi.

Som grunnlag for verdivurderinger benyttes verditakst, erfaringstall eller eiendomsdatabaser.

Erfaringstall vil kun kunne benyttes dersom en kjenner tomtekostnadsnivået for området godt.

Ved søknad om grunnlån i Husbanken til oppføring av bolig til eget bruk legges prosjektkostnadene til grunn for kostnadsberegning og låneutmåling. Prosjektkostnader er summen av samtlige kostnader for byggeprosjektet. I prosjektkostnadene inngår spesifikasjon av byggekostnader i henhold til Norsk Standard NS 3453 samt tomtepris eller verdi av egen tomt.

For bolig til eget bruk vil grunnlånet normalt utgjøre inntil 80 % av prosjektkostnadene, forutsatt at det etter Husbankens vurdering foreligger nødvendig pantesikkerhet for grunnlånet.