Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:652 (2008-2009)
Innlevert: 05.02.2009
Sendt: 06.02.2009
Besvart: 12.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til flere bekymringsfulle opplysninger knyttet til pasientsikkerheten på nye AHUS. Korridorpasienter, ventetider, unormale dødsfall og rom som er adskilt med laken er noen av eksemplene som er trukket frem.
Vil statsråden foreta en henvendelse til Helsetilsynet der han ber om at det foretas en helhetlig gjennomgang av situasjonen på AHUS, med spesielt fokus på pasientsikkerheten?

Begrunnelse

Undertegnede viser til flere bekymringsfulle opplysninger knyttet til pasientsikkerheten på nye AHUS. Korridorpasienter, ventetider, unormale dødsfall og rom som er adskilt med laken er noen av eksemplene som er trukket frem.
Situasjonen som eksisterer på AHUS, er etter undertegnedes syn, svært bekymringsfull. En rekke av forholdene som er beskrevet i ulike medier den siste tiden er uakseptable. Det bes derfor om at statsråden foretar de nødvendige grep for å få igangsatt et tilsyn knyttet til pasientsikkerheten ved nye AHUS.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Pasientsikkerhet er et prioritert område for regjeringen. Jeg har derfor i oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF understreket at antall feil og uønskede hendelser i helsetjenesten skal reduseres. For å oppnå dette er det avgjørende med velfungerende meldesystemer. Det innebærer systematiske analyser av årsakene til hendelser i systemet og læring slik at tilsvarende hendelser ikke skjer igjen. Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at Nasjonal enhet for pasientsikkerhet får informasjon om uønskede hendelser i regionen som grunnlag for enheten til å avdekke risikoområder og årsakene til disse. De lovpålagte meldeordningene skal følges opp på ordinær måte. Det regionale helseforetaket skal i arbeidet med å fremme pasientsikkerhet samarbeide med og anvende læringsinformasjon utarbeidet av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet. Prevalens om sykehusinfeksjoner skal rapporteres årlig.

Statens helsetilsyn har informert meg om at både Helsetilsynet i Oslo og Akershus og Statens helsetilsyn har fulgt oppstarten av nye Ahus tett, og har hatt jevnlig kommunikasjon og vurdering av forsvarlig drift ved sykehuset.

Statens helsetilsyn har opplyst at det har vært meldt flere uønskede hendelser ved nye Ahus siden oppstarten av sykehuset. Helsetilsynet i Oslo og Akershus har vurdert hver enkelt hendelse spesielt. Statens helsetilsyn har informert meg om at de har gjennomført grundige undersøkelser med interne varslingsrutiner, herunder tidsbruk ved akuttmedisinske tilkallinger, akuttmottak av pasienter, avlastning fra andre sykehus, håndtering av avvikshendelser og det ledelsesmessige fokuset.

På bakgrunn av grundige undersøkelser har Helsetilsynet i Oslo og Akershus konkludert med at det ikke var grunnlag for å hevde at driften ved Ahus, på det gitte tidspunktet, medførte fare for pasientsikkerheten. Helsetilsynet har ikke funnet det nødvendig å fortsette den kontinuerlige oppfølgning av sykehuset. Helsetilsynet har samtidig understreket at meldepliktige hendelser og avvik som kan sees i sammenheng med de daværende eller fremtidige driftsproblemer ved Ahus skal meldes til Helsetilsynet i Oslo og Akershus på vanlig måte.

Som det fremgår har Helsetilsynet hatt en tett oppfølgning av Ahus. Helsetilsynet har informert meg om at det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger opplysninger som nødvendiggjør en fornyet helhetlig gjennomgang av situasjonene ved sykehuset. Når det gjelder vurdering av forhold knyttet til de meldte dødsfallene og situasjonen ved sykehuset på det aktuelle tidspunktet, er Statens helsetilsyns saksbehandling og politiets etterforskning ikke avsluttet.