Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:658 (2008-2009)
Innlevert: 05.02.2009
Sendt: 06.02.2009
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 11.02.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fylkesmannen i Telemark nekter søker tillatelse til å bygge ny bolig tilpasset søkerens nye behov. Avslaget gis med begrunnelse i at søknaden er i strid med plan- og bygningsloven. Men jeg mener at det må stilles spørsmålstegn ved om ikke også diskriminerings- og tilgjengelighetsloven også skulle vært tatt hensyn til i behandlingen.
Ser statsråden at det er konflikt mellom de to lovene, og vil man ta initiativ som sikrer at diskriminering- og tilgjengelighetsloven også vektlegges når fylkesmannen behandler slike saker?

Begrunnelse

I januar i år trådte den nye diskriminerings- og tilgjenglighetsloven i kraft. Lovens formål er å bidra til å hindre diskriminering på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne. Dette er en svært viktig lov. I Telemark har fylkesmannen i forbindelse med behandlingen av en søknad om å få bygget en tilpasset bolig på tomten sin, lagt ned forbud mot dette fordi fylkesmannen i sin behandling har lagt til grunn at søknaden er i strid med reguleringsplanen og plan og bygningsloven. Dette på tross av at det er boliger på begge sider av tomta. Vedtaket om å gi tillatelse ble også gitt av en enstemmig teknisk komité som valgte å utvise skjønn i dette tilfellet. Denne saken viser med all tydelighet at bare kort tid etter at den nye loven er trådt i kraft, oppstår situasjoner som kan bidra til å skape usikkerhet om hvilket lovverk man skal vektlegge mest. Skal fylkesmannen kun legge plan og bygningsloven til grunn, eller skal han også ta hensyn til den nye diskriminering- og tilgjengelighetsloven.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har til formål å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av nedsatt funksjonsevne.

Lovens bestemmelse i § 9 om plikt til universell utforming gjelder virksomhet rettet mot allmennheten. Denne plikten omfatter ikke utforming av boliger.

I den nye plan- og bygningsloven (plandelen) heter det i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse blant annet at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltaket (§ 1-1 femte ledd). Ved vurdering av dispensasjon etter den nye plan- og bygningsloven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet (§ 19-2 tredje ledd). Den nye plandelen av loven ventes å tre i kraft 1. juli 2009. Det fremgår således at det ved dispensasjonsvurderingen skal foretas en avveining der tilgjengelighet inngår som ett av flere relevante hensyn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (www.ldo.no) håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og behandler enkelt henvendelser.