Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:669 (2008-2009)
Innlevert: 09.02.2009
Sendt: 09.02.2009
Besvart: 16.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. nr. 556 (2008-2009).
Kan statsråden legge frem oversikt over tilsvarende utvikling for de to foregående periodene 1997-2001 og 2001-2005 med tilsvarende spesifikasjon; innbetalte bompenger samt finanskostnader og driftskostnader betalt med de innbetalte bompengene?

Begrunnelse

Jeg ber om at statsråden oppdaterer svaret på spm. 556 med faktiske data fra 2008 dersom dette foreligger nå slik det er antydet i svaret.
Jeg ber også om at det for hvert år i hele det tidsrommet som dette og spm. 556 kartlegger (perioden 1997-2000, perioden 200-2005 og 2005-2009) også blir oppgitt hovedbruken på hhv. veiprosjekt, kollektivprosjekt, andre investeringsprosjekt og på driftstiltak hhv. vei og kollektiv.
Jeg legger til grunn at Statens Vegvesen har fullstendig oversikt over alle disse forhold for alle år i omspurt periode som del av arbeidet både med bygging og med oppfølgning av bomselskapene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Nedenfor vises Statens vegvesens oversikt over de totale innbetalte bompenger, driftskostnader og finansieringskostnader fra 1997 til 2008. Tallene for 2008 er foreløpige og er ikke godkjent i regnskap. Finanskostnader for 2008 vil først foreligge når årsregnskapene for 2008 er klare.Bompengeinntekter Driftskostnader Netto finanskostnader

1997 1 687 081 169 891 456 593

1998 1 853 938 188 757 473 282

1999 1 989 803 208 738 573 894

2000 2 057 680 222 962 492 512

2001 2 587 239 316 406 598 951

2002 3 235 927 405 332 591 158

2003 3 273 339 378 208 459 888

2004 3 786 530 431 799 354 867

2005 4 202 703 459 781 324 905

2006 4 043 762 468 125 481 249

2007 4 044 917 481 726 511 326

2008 4 746 864 482 238

I spørsmål 556 etterspørres den faktiske bruken av innbetalte bompenger. Her er det et viktig og prinsipielt skille mellom innbetalte bompenger og bompenger stilt til disposisjon for prosjektet. Som det framgår av tabellen ovenfor går om lag 25 pst. av innbetalte bompenger med til å dekke finans- og driftskostnader til bompengeselskapene. Det meste av de øvrige midlene som er innbetalt går med til å dekke avdrag på lån. Bakgrunnen for dette er at de fleste bompengeprosjekter er lånefinansierte. Dette kombinert med etterskuddsinnkreving gjør at innbetalte bompenger går med til å dekke låneforpliktelsene. Det er likevel noen unntak fra dette. I en del bompengepakker går innbetalte bompenger til direktefinansiering av prosjekter. Vi har også eksempler på at strekningsvise utbedringsprosjekt er finansiert direkte med bompenger og statlige midler, dvs. uten låneopptak. Hovedregelen er likevel at innbetalte bompenger går til dekning av renter og avdrag på lån, og til drift av bompengeselskapene.

Når det gjelder spørsmålet om hvor stor del av bompengene som går til disposisjon for vegtiltak og andre tiltak, framgår dette av de årlige budsjettproposisjoner. En stor del av disse midlene er lån som bompengeselskapene stiller til disposisjon. Det vil derfor være avvik mellom innbetalte bompenger og bompenger stilt til disposisjon for bygging av vegtiltak.

Vedlegg til svar:

Lenke til skriftlig spørsmål 556 (2008-2009)

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=42266