Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:668 (2008-2009)
Innlevert: 09.02.2009
Sendt: 09.02.2009
Besvart: 13.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen har i januar 2009 gjort fullstendig om på sin beslutning fra vinteren 2007 om å dekke til U864 og kvikksølet i havnet utenfor Fedje i Hordaland og vil nå heve ubåten. Kostnaden på hevingsoperasjon blir liten i forhold til de mange positive virkningene av heving og fjerning av kvikksølv fra havet. Operasjonen skal utføres av et av de store internasjonale bergningsselskapene og vil koste ca. 1 mrd.
Vil denne kostnaden bli håndtert utenfor det ordinære statsbudsjettet?

Begrunnelse

Selskapet som har fått oppdraget er utenlandsk og har sin virksomhet, sitt utstyr og sitt mannskap i utlandet. Bare en svært beskjeden andel av hevingsoperasjonen vil trolig bli utført av norske underleverandører. I det alt vesentlige vil derfor denne operasjonen bli utført i Norge med tilflyttet utstyr og mannskap. Det ligger derfor godt til rette for at denne operasjonen med kostnad på 1 mrd kr kan holdes utenfor et ordinært statsbudsjett og bevilges, betales og behandles som en utenlandsoperasjon som ikke berører norsk innenlandsøkonomi. Operasjonen kan således behandles som kjøp av varer og tjenester i utlandet og føres på et eget utenlandsbudsjett.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: For å sikre at selskaper med kompetanse og bred erfaring innen vanskelige hevingsopperasjoner ble med i en ny grundig vurdering av en mulig heving av U-864 ble det allerede i 2007 lyst ut anbudskonkurranse om heving. I tråd med regelverket for store offentlige anskaffelser, ble konkurransen lyst ut i hele EØS-området. Et nederlandsk hevingsfirma, som har lang erfaring og tidligere har gjennomført utfordrende bergingsoperasjoner, vant anbudskonkurransen.

Regjeringa tar sikte på å fremme saken om heving av U-864 for Stortinget i 2009. Før saken legges fram skal det gjennomføres en uavhengig, ekstern kvalitetssikring både av prosjektets styringsunderlag og kostnadsoverslag, også kalt KS 2. Dette er i henhold til retningslinjene for statlige prosjekter med kostnadsramme over 500 mill. kroner.

Før iverksetting av en så omfattende og kompleks hevingsoperasjon, må det gjennomføres en betydelig detaljplanlegging og gjøres mange praktiske forberedelser. I denne sammenheng vil bergingsselskapet trolig også vurdere behov for innkjøp av tjenester og produkter fra ulike underleverandører. Det er derfor for tidlig å si noe om omfanget av kjøp av tjenester fra norske underleverandører.

Det fremgår av Stortingets bevilgningsreglement § 3 annet ledd (det såkalte fullstendighetsprinsippet) at budsjettet skal inneholde alle statlige utgifter og inntekter knyttet til virksomheter og tiltak som får sine utgifter og inntekter fastsatt ved Stortingets bevilgningsvedtak. En håndtering av kostnaden ved heving av U-864 utenfor statsbudsjettet slik det foreslås i spørsmålet, ville ikke være i tråd med fullstendighetsprinsippet.

I representanten Sorteviks begrunnelsen for spørsmålet foreslås det at operasjonen kan behandles som kjøp av varer og tjenester i utlandet, og føres på et eget utenlandsbudsjett. Regjeringa ser først og fremst på forslaget om et ”utenlandsbudsjett” som en konstruksjon for å bruke mer penger på kort sikt enn det som følger av handlingsregelen. Skiftende regjeringer har lagt vekt på hensynet til en helhetlig budsjettering der alle inntekts- og utgiftsposteringer prioriteres opp mot hverandre innefor rammen av statsbudsjettet. Å holde kostnadene ved å heve U-864 utenfor det ordinære statsbudsjettet, vil bryte med dette prinsippet og er derfor ikke aktuelt.