Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:665 (2008-2009)
Innlevert: 06.02.2009
Sendt: 09.02.2009
Besvart: 13.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Viser til artikkel i Dagbladet mandag 2/2-09 der utviklingsministeren er sitert på at alle store problemer i verden, med unntak av klimakrisen, skyldes skatteparadisene.
Kan statsråden gi et anslag på hvor lang tid han mener det vil ta fra skatteparadisene eventuelt blir fjernet til problemer som internasjonal terrorisme, verdens fattigdom, narkotikahandelen og finanskrisen er løst?

Begrunnelse

Verden står overfor mange store problemer som f.eks. internasjonal terrorisme, verdens fattigdom, narkotikahandel og finanskrisen. Inntil nylig har det vært bred enighet om at årsaken til disse problemene er sammensatt og at det ikke finnes noen enkel løsning på disse problemene. I Dagbladet 2/2-09 går imidlertid utviklingsministeren ut og er blant annet sitert på følgende: "Skatteparadisene er en nøkkel til å løse alle disse tingene samtidig".
I denne forbindelsen kunne det vært interessant å få en nærmere redegjørelse for hva statsråden egentlig mener her, og om han har støtte innad i regjeringen for dette synet. Det kunne også vært nyttig å få opplyst hva han legger i begrepet skatteparadis og hvilke land og stater han mener er årsaken til disse problemene.
Jeg vil her minne om at land som USA, Storbritannia og Norge på visse områder i skattelovgivningen for særskilte næringer ,vil være å anse som skatteparadis eller Tax Havens, som er den amerikanske betegnelsen.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Årsakene til fattigdom og terrorisme er komplekse og sammensatte. Det finnes ikke noen enkle løsninger eller tiltak. Men det er bred enighet om at såkalte skatteparadiser - eller lukkede jurisdiksjoner - skader verdensøkonomien. De uthuler skattegrunnlaget og fungerer som kanaler for skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet. Dette er negativt for alle land, men utviklingslandene rammes ekstra hardt fordi de i utgangspunktet har et svakt skattegrunnlag.

Fattige land tappes for betydelige verdier som gjemmes bort i skatteparadiser. Undersøkelser tyder på at verdens samlede bistand er liten sammenlignet med de beløp som forsvinner ut av fattige land som følge av korrupsjon og skatteunndragelser. Skatteparadiser fungerer som skjulesteder for disse midlene. Som en stor bistandsgiver kan ikke Norge lukke øynene for dette.

Derfor har Regjeringen engasjert seg internasjonalt i kampen mot korrupsjon, dårlig styresett og ulovlig kapitalflyt. Dette engasjementet føres i internasjonale fora med blant andre Verdensbanken som viktig alliert. Det føres også på bred front på landnivå sammen med våre samarbeidspartnere.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se på lukkede jurisdiksjoners funksjon i forhold til kapitalflukt fra utviklingsland. Utvalget skal beskrive pengestrømmene fra utviklingsland og de verktøyene som brukes for å gjennomføre kapitalflukten. Videre skal utvalget foreslå tiltak for å bekjempe illegal kapitalflukt og hvitvasking gjennom lukkede jurisdiksjoner. En annen sentral oppgave for utvalget vil være å finne fram til tiltak som kan legge grunnlag for at vi sammen med andre utviklingspartnere, kan ha en felles tilnærming til bruken av lukkede jurisdiksjoner i forbindelse med investeringer i utviklingsland.

Ved å klargjøre hvilket enormt omfang ulovlig kapitalflyt har, hvordan overføring av midler fra organisert kriminalitet, korrupsjon, skatteunndragelse, terrorfinansiering og spekulative fmansinstrumenter tilrettelegges av vestlige banker, og hvordan mange skatteparadiser bidrar til å skjule dette for både rettsapparatet og allmennheten, ønsker vi å skape et bredt internasjonalt engasjement for å stoppe denne praksisen.

Jeg legger stor vekt på bekjempelsen av illegal kapitalflukt og jeg mener at skatteparadisene er en nøkkel til å kunne løse opp i de mest sentrale globale utfordringene. Men dette er like fullt store utfordringer som det vil kreve lang tid å løse, selv uten skatteparadiser.