Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:671 (2008-2009)
Innlevert: 09.02.2009
Sendt: 09.02.2009
Besvart: 13.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Stavanger Aftenblad har oppslag 7. februar som viser at SUS får bare 5 % av forskningsmidlene i Helse Vest, men står for 18,4 % av forskningsaktiviteten.
Er Helse Vests fordeling av disse forskningsmidlene i 2009 i samsvar med Stortingets intensjon og departementets brev av 25.03.2008?

Begrunnelse

Helse Vest har fordelt forskningsmidlene for 2009. Av 33 millioner til nye prosjekter fikk Stavanger Universitetssjukehus bare 5 %. Når departementet foretar fordelingen av midlene mellom de regionale helseforetakene fordeles hva 60 % av midlene ut fra forskningsaktiviteten var i regionen året før. Ut fra samme beregningsmetode står SUS for omlag 18,4 prosent av den medisinske forskningen i regionene. Når Helse Vest fordeler midlene videre får altså det samme helseforetaket bare 5 % av midlene. Dette skaper frustrasjon i forskningsmiljøet på SUS og bryter med intensjonen fra Stortinget om at forskningsaktivitet skal gi økt økonomisk gevinst året etter.
Den 23.03.2008 sendte departementet brev til de regionale helseforetakene for å presisere hvilken tilknytningsform personer som kan få tildelt forskningsmidler må ha for å tilfredsstille Stortingets intensjon om at dette er midler som skal brukes til forskning i helseforetakene. I Helse Vest har en betydelig andel av midlene gått til prosjekter på Universitetet i Bergen. Spørsmålet er derfor både knyttet til fordelingen av midlene i regionen og om fordelingen er i samsvar med intensjonene i brevet av 23.03.2008 og dermed Stortingets vedtak.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det har vært en positiv utvikling i forskningsaktiviteten i helseforetakene etter sykehus-reformen i tråd med nasjonale målsettinger. Dette gjelder både forskningsaktiviteten ved universitetssykehusene og forskning i lokal- og sentralsykehus. Det ble for eksempel i 2007 registrert 178 avlagte doktorgrader tilknyttet helseforetakene, en økning på 26 fra året før. Det statlige, delvis resultatbaserte tilskuddet som ble innført i 2004 har som formål å virke som et insentiv til å øke forskningsaktiviteten i helseforetakene. Jeg mener at resultatene så langt viser at tilskuddet virker etter intensjonen. Jeg vil imidlertid sikre at det i år gjennomføres en evaluering av dagens system for finansiering av forskning i helseforetakene, herunder en evaluering av dagens delvis resultatbaserte tilskudd til forskning, i tråd med føringene i St. prp. nr 1 (2008-2009).

Det statlige øremerkede tilskuddet til forskning som tildeles de regionale helseforetakene over Kap. 732, post 78 i statsbudsjettet var i 2009 på 445 mill. kroner. Det øremerkede tilskuddet skal ikke reflektere faktisk ressursbruk til forskning, men være et insentiv til økt forskning i foretakene. I tråd med dette finansierer alle de regionale helseforetakene og mange helseforetak også forskning gjennom sin basisbevilgning. Helseforetakene mottar også forskningsmidler gjennom eksterne finansieringskilder som Norges forskningsråd og frivillige organisasjoner.

Departementet stiller krav til de regionale helseforetakene om forskning gjennom oppdragsdokumentet. De regionale helseforetakene står fritt til å forvalte det øremerkede tilskuddet til forskning, slik at de best kan ivareta sitt oppdrag og ansvar for forskning. Dette er presisert i budsjettproposisjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet, der det står ”Det er ikke lagt føringer for de regionale helseforetakenes valg av finansieringsmodell for forskning i helseforetakene”. Det er imidlertid lagt føringer for at tilskuddet skal fordeles av det regionale samarbeidsorganet mellom det regionale helseforetaket og universitetene i Helse Vest, i tråd med Instruks om samarbeid med universiteter og høyskoler. Seksti prosent av tilskuddet tildeles basert på et glidende gjennomsnitt av målte forskningsresultater for de siste tre årene. Det øremerkede tilskuddet fordelt i 2009 er derfor basert på forskningsproduksjon i årene 2005-2007. Finansieringssystemet er derfor ikke basert på at midlene skal følge forskningsaktiviteten til det enkelte helseforetak eller forskergruppe.

Jeg er kjent med at alle samarbeidsorganene mellom de regionale helseforetakene og universitetene utlyser hovedtyngden av de statlige øremerkede midlene til forskning samt egne midler satt av over basisbevilgningen til forskning, gjennom konkurranse med ekstern evaluering. Dette ivaretar krav til kvalitet og relevans på forskningsprosjektene som finansieres, og sikrer at disse imøtekommer helsetjenestens behov for forskning. I tillegg tildeles forskningsmidler som strategiske satsinger eller særskilte tiltak for å sikre oppbygging av forskningskompetanse i regionene på utvalgte områder. Store deler av forskningsbevilgningene vil være knyttet opp i flerårige forskningsprosjekter. Det innebærer at det kun er mindre andeler av det øremerkede statlige tilskuddet som fristilles til nye prosjekter hvert år.

Helse Vest tildelte i 2009 i alt 121,6 mill. kroner til forskning, hvorav 95,1 mill. kroner var øremerket statlig tilskudd. Totalt ble 83,3 mill. kroner tildelt gjennom utlysning med påfølgende vurdering i vurderingskomiteer sammensatt av fagfolk med betydelig forsker-kompetanse fra hele landet. De øvrige midlene ble tildelt ut fra strategiske vurderinger i det regionale samarbeidsorganet og føringer gitt gjennom styrevedtak i Helse Vest. Dette mener jeg er helt i tråd med de krav som er stilt til forskning og bruk av det øremerkede tilskuddet til forskning i helseforetakene.

Helse Vest RHF har informert meg om at de tallene som er referert til i spørsmålet er hentet fra vedtakssaken i Samarbeidsorganet fra november 2009, og at ytterligere to nye stipendiater fra Helse Stavanger har fått tildelt forskningsmidler i 2009. Jeg er for øvrig ikke kjent med hvilke vurderinger som ligger til grunn for det regionale samarbeidsorganets tilrådninger for tildelingen av midler til forskningsprosjekter i Helse Vest RHF og til Helse Stavanger HF for 2009.

Med hensyn til tildeling av forskningsmidler, har Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 25. mars 2008 presisert at det er viktig at det statlige, øremerkede tilskuddet tildeles i tråd med formålet. Det er presisert at dette innebærer at statlige øremerkede midler til forskning skal tildeles til helseforetak, private institusjoner som har avtale med og mottar hovedtyngden av sin finansiering fra det regionale helseforetaket eller doktorgradsarbeider der mer enn 50 pst. av doktorgradsarbeidet er utført ved, eller finansiert av, helseforetaket. Dette innebærer at samarbeidsprosjekter mellom helseforetakene og andre aktører fremdeles kan motta finansiering, men under forutsetning av ovennevnte føringer. En rekke forskere har imidlertid kombinerte stillinger mellom helseforetak og universitetet. Dette har eksempelvis medført at enkelte tildelinger tidligere har vært oppført for Universitetet i Bergen dersom søker har hatt sin største stillingsandel der.

Jeg er kjent med at det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger har et meget godt samarbeid, og siden 2002 har arbeidet systematisk med utarbeidelse og årlig revisjon av felles retningslinjer for tildeling av det øremerkede tilskuddet til forskning. Samarbeidsorganet har også etablert et klageorgan bestående av representanter fra andre regionale helseforetak. I forbindelse med søknadsprosessen i 2009 har det ifølge Helse Vest RHF ikke innkommet noen klager. Jeg er også informert om at det regionale samarbeidsorganet i juni 2008 vedtok oppdaterte retningslinjer for tildeling av forskningsmidler med bakgrunn i Helse- og omsorgsdepartementets presisering av intensjonen med forskningsmidlene. Styret i Helse Vest har lagt de endrete retningslinjene til grunn for fordeling av forskningsmidlene i 2009. Det betyr at oversikter gradvis vil vise prosjektenes forankring i helseforetak og ikke prosjektleders hovedtilknytning. Sist er det gjort endringer for regnskapsføring av forskningsprosjekter finansiert av det statlige øremerkede tilskuddet til forskning i Helse Vest i tråd med utgangspunkt i føringene i ovennevnte brev.

Jeg mener derfor at tildelingen av departementets øremerkede tilskudd til forskning for 2009 er i tråd med de føringer som er gitt av departementet i brev av 25.03.08 og Stortingets intensjoner, og at de føringer som er gitt følges opp av det regionale samarbeidsorganet i Helse Vest RHF på en god måte.