Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:678 (2008-2009)
Innlevert: 10.02.2009
Sendt: 10.02.2009
Besvart: 17.02.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvordan skal statsrådens svar i Dokument nr. 15:503 (2008-2009) forstås?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål fra undertegnede i Dokument nr. 15:503 (2008-2009) vedrørende oppfølging av departementets krav om at offentlige virksomheter ved innkjøp av varer stiller kontraktskrav om at leverandører er tilknyttet en returordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.
I statsrådens svar fremgår det at det skal stilles kontraktskrav og at kravet innebærer at det ved innkjøp av varer må stilles krav om at leverandører er tilknyttet en returordning. Samtidig fremgår det av svaret at de utarbeidede miljøkriterier, hvor kravet inngår, bare gjelder som et utgangspunkt for statlige virksomheter.
Jeg ber derfor om en klargjøring av statsrådens svar.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: I sitt opprinnelige spørsmål, nr. 503 av 9. januar 2009, spurte stortingsrepresentant Dørum om hvordan jeg vil følge opp kravet til offentlige virksomheter vedrørende innsamling og gjenvinning av brukt emballasje,

I mitt svai- av 20. januar 2009 viste jeg blant annet til at loven om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgiver å ta miljøhensyn i planleggingen av en anskaffelse, og at miljøkriteriesettene utarbeidet av det nasjonale panelet for miljøbevisste innkjøp i denne sammenheng vil være gode verktøy. Videre skrev jeg at miljøpolitikken gjelder for statlige innkjøp f.o.m. 1. januar 2008. Det betyr at statlige virksomheter i utgangspunktet skal benytte miljøkriteriene, herunder kravet om returordning.

Av begrunnelsen for stortingsrepresentantens nye spørsmål forstår jeg at han ønsker en klargjøring og utdypning av problemstillingen. Herunder om bestemmelsen i miljøkriteriesettene om tilknytning til en returordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje, er obligatorisk for statlige oppdragsgivere.

La meg derfor benytte anledningen til å klargjøre hvilke krav til og kriterier for miljøbevisste offentlige anskaffelser som er obligatoriske for oppdragsgivere, og hvilke som bare er veiledende. I denne forbindelsen er det tre forskjellige relevante kilder: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller krav til alle offentlige oppdragsgivere om å ta hensyn til miljømessige konsekvenser ved anskaffelser. Videre gir regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsbevisste offentlige anskaffelser konkrete krav til statlige oppdragsgivere. Endelig er det utarbeidet veiledende miljøkriteriesett for prioriterte produktgrupper som er relevante for klima, energi, helse og miljøfarlige kjemikalier og biologisk mangfold. Oppdragsgivere kan benytte disse veiledende kriteriesettene ved utarbeidelse av konloirransegrunnlag.

Lovens og forskriftens krav innebærer blant annet at oppdragsgivere skal vurdere hvilke miljøkrav og -kriterier som det er relevant å stille til produktet/tjenesten som skal leveres, til leverandøren og til gjennomføringen av kontrakten.

Et annet grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket - kravet om forholdsmessighet - innebærer at de krav og kriterier som stilles, skal stå i forhold til kontrakten som inngås. Det betyr at kravene må være relevante for den konkrete kontrakten, og dokumentasjonskravene som stilles, skal også stå i forhold til anskaffelsens gjenstand.

Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsbevisste offentlige anskaffelser inneholder en miljøpolitikk for statlige innkjøp. Denne politikken stiller konkrete krav til innkjøp av de prioriterte produktgruppene. Disse kravene fremgår direkte av handlingsplanen, jf. handlingsplanen side 23-24 (fotnote). For kontormøbler og -rekvisita, renhold og hoteller gis for eksempel følgende krav:

"Så langt som mulig tilfredsstille miljømerkningskriteriene til Svanen eller EU-blomsten der slike kriterier er utarbeidet. For øvrig prioritere produkter og tjenester som er energieffektive, har lavt innhold av miljøgifter (prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier), gir lave forurensende utslipp og lavt ressursforbruk. Varer laget av resirkulert materiale og klargjort for gjenvinning skal vektlegges"

Ettersom miljøpolitikken er gjort gjeldende for staten, er de nevnte kravene i handlingsplanen obligatoriske for statlige oppdragsgivere. Det er likevel en forutsetning at kravene er forholdsmessige og ikke medfører vesentlig økte totalkostnader (Iivsløpskostnader) knyttet til anskaffelsen. Samtidig skal bruksnytten knyttet til anskaffelsen bli tilfredsstilt. Statlige oppdragsgivere kan derfor fravike kravene i tilfeller der særlige hensyn tilsier det.

Miljøkriteriesettene som er utarbeidet av det nasjonale panelet for miljøbevisste innkjøp, er veiledende. Formålet med kriteriesettene er å hjelpe oppdragsgiverne til på en enkel måte å oppfylle de krav som stilles i handlingsplanen.

Anskaffelsesregelverkets krav om forholdsmessighet betyr at statlige oppdragsgivere må vurdere helt konkret om foreslåtte miljøkrav og -kriterier passer inn i den anskaffelsen som planlegges. Det kan også være aktuelt å tilpasse elementene i miljøkriteriesettene til den konkrete anskaffelsen.

Endelig kan oppdragsgivere også velge å benytte andre passende krav og kriterier for å oppfylle kravene som stilles i handlingsplanen.

Dette betyr at oppdragsgivere ikke direkte er forpliktet til å ta inn kontraktsvilkåret fra kriteriesettene om emballasje og tilknytning til en returordning. Tar oppdragsgivere ikke inn dette kontraktsvilkåret, må oppdragsgivere imidlertid på annen måte sikre seg at kravene i handlingsplanen er oppfylt. Å anvende kriteriesettene vil derfor være en god og lett måte for oppdragsgivere å sikre seg at kravene i handlingsplanen ivaretas.

Det følger av handlingsplanen at statlige oppdragsgivere uansett må dokumentere at miljøkriterier og livsløpskostnader er tatt hensyn til ved valg av leverandør/produkt innenfor de prioriterte produktgruppene.

--------------

Fotnote:

http://www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf