Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:679 (2008-2009)
Innlevert: 10.02.2009
Sendt: 11.02.2009
Besvart: 23.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hva er den faglige begrunnelsen for at ENOVAs tilskuddsordning til husholdningene ikke er teknologinøytral slik at den også omfatter rentbrennende vedovner, som fordobler virkningsgraden av veden og reduserer partikkelutslippene med opptil 90 %, i tillegg til pelletskaminer?

Begrunnelse

I følge ENOVAs hjemmesider ytes det et økonomisk tilskudd til husholdninger som installerer alternativ oppvarming og elektrisitetssparing. Ifølge hjemmesiden er ordningen "et økonomisk bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg". Tilskuddet gis blant annet til pelletskaminer og sentrale styringssystemer med inntil 4.000 kroner, mens satsen for solfangere, varmepumper og pelletskjeler er inntil 10.000 kroner.
Tilskuddet omfatter ikke rentbrennende vedovner, som tre av fire husholdninger har som oppvarmingskilde. De aller fleste av disse er av eldre type som har lav energieffektivtet og betydelige partikkelutslipp.
Moderne rentbrennende vedovner har en effektivitet som er dobbelt så høy, 80 % mot 40 %, og partikkelutslippet er 5-10 gr. pr kg ved mot 40 gram pr kg for eldre ovnstyper. En utskifting av eldre vedovner med moderne, rentbrennende vil således gi en betydelig energieffektivisering og en betydelig reduksjon i partikkelutslippene, noe som vil gi en merkbar miljøforbedring.
Ved at ENOVAs støtteordning til husholdningene ikke er tekonologinøytral, favoriserer den en varmekilde (pelletskamin) som krever at trevirket må gjennomgå en omfattende bearbeiding før den kan benyttes som råstoff i kaminen, mens de diskriminerer en varmekilde som stiller langt enklere og mindre energikrevende krav til bearbeiding av veden før den kan benyttes.
Dessuten er dette konkurransevridende og neppe forenlig med EØS-avtalen.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Tilskuddsordningen til elektrisitetssparing i husholdningene ble satt i gang høsten 2006. Gjennom ordningen har det blitt gitt støtte til varmepumper i vannbårne systemer, pelletskaminer, pelletskjeler og sentrale styringssystemer. Sommeren 2008 ble ordningen utvidet til å omfatte solfangere. Formålet med ordningen var å bidra til at modne teknologier med begrenset utbredelse på markedet skulle bli mer tilgjengelige for husholdningene. Ordningen vil kunne gi viktige bidrag til å begrense bruken av elektrisitet i husholdningene på lang sikt. Bakgrunnen for at vedovner ikke omfattes av ordningen er at det er et velfungerende marked for slike ovner.

Vedfyring er en kjent og lett tilgjengelig teknologi og omsetningen fungerer tilfredsstillende. Det er en tradisjonell kilde til oppvarming i Norge og utgjorde i 2006 om lag 7 TWh av et totalt forbruk av bioenergi på rundt 14,5 TWh.

I byområder har vedfyring vært bidragsyter til lokal luftforurensning. Ansvaret for lokal luftkvalitet ligger hos kommunene. I dag har vi rentbrennede ovner som gir bedre utnyttelse av veden og mindre lokal luftforurensing.

På grunn av tekniske krav vil alle nye vedovner være rentbrennende. For å forbedre luftkvaliteten har enkelte kommuner også etablert støtteordninger for utskifting av gamle vedovner med nye og mer rentbrennende ovner. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 41 prosent av veden som ble brukt i 2007 ble brent i rentbrennede ovner. Dette er en økning på 23 prosentpoeng siden 2002.

Spørsmålet om konkurransevridning er for tiden til behandling i EFTAs overvåkningsorgan ESA.