Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:680 (2008-2009)
Innlevert: 10.02.2009
Sendt: 11.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Mener statsråden at utlendingsforskriften § 21b praktiseres korrekt når barnefamilier sendes ut av landet etter 7 år i Norge?

Begrunnelse

31. mai 2007 ble § 21b i utlendingsforskriften vedtatt. Bestemmelsen sier at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter utlendingsloven § 8 annet ledd.
Bestemmelsen erstattet den midlertidige forskriften som den forrige regjeringen ga sommeren 2004. Denne forskriften rettet seg mot barn og deres omsorgspersoner som den gang hadde vært mer enn 3 år i Norge. Forskriften skulle løse den akutte situasjonen for de lengeværende barna den gang, og man skulle arbeide for at ikke flere barn kom i samme situasjon.
Undertegnede er kjent med at en familie med fire barn nå sendes ut av Norge etter 7 år.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg vil for ordens skyld understreke at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og

Utlendingsnemnda (UNE) som er ansvarlig for i aktuelle saker å vurdere bestemmelsen i utlendingsforskriften § 21b om at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt i vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter utlendingsloven § 8 annet ledd. Jeg legger til grunn at denne vurderingen gjøres på faglig solid grunnlag, og i tråd med gjeldende regelverk.

På generelt grunnlag vil jeg bemerke at barns tilknytning til riket gjennom lang oppholdstid må vurderes individuelt og vil kunne variere fra sak til sak. Lang oppholdstid vil ikke uten videre tilsi sterk tilknytning.

For øvrig regulerer den aktuelle forskriftsbestemmelsen kun vektleggingen av barns tilknytning til Norge knyttet til vurderingen av sterke menneskelige hensyn. Bestemmelsen sier ikke noe om hvorvidt det skal gis en tillatelse eller ikke. Selv om man etter en helhetsvurdering finner at det foreligger sterke menneskelige hensyn blant annet som følge av barnets tilknytning til Norge, er det ikke dermed gitt at barnet vil få en oppholdstillatelse. Hver enkelt sak må vurderes konkret.

I vurderingen av om tillatelse skal gis etter utlendingsloven § 8 annet ledd vil det blant annet kunne tillegges vekt om det foreligger omstendigheter som kan medføre utvisning. I noen saker kan det også være slik at hensynet til barnets beste, som i følge barnekonvensjonen skal vurderes i alle saker som gjelder barn, taler for at søknaden avslås/klagen ikke tas til følge. Hvis hensynet til barnets beste taler for at barnet bør være i hjemlandet, vil det kunne føre til at oppholdstillatelse ikke gis.