Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:685 (2008-2009)
Innlevert: 10.02.2009
Sendt: 11.02.2009
Besvart: 18.02.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Avgangsprøven bremser digital utvikling. Skoler som har IKT-basert eksamen skal kun ha tilgang til Internett for å hente eksamensoppgaver og levere eksamensbesvarelser.
Vil Statsråden vurdere en prøveordning hvor det åpnes opp for en digital avgangsprøve, i for eksempel faget norsk?

Begrunnelse

96 % av elevene på ungdomsskoletrinnet bruker Internett daglig, og for en stor del brukes også den sosiale web,en til kommunikasjon. Det er skolens oppgave å vite om og forstå ungdom og ungdomskulturen for å kommunisere bedre med elevene, finne nye veier til kunnskapsformidling, og for å bygge videre på kunnskap og interesse som allerede er tilstede hos den enkelte.
Slik er det ikke når eleven skriver og leverer sitt skolearbeid. Eleven skriver for læreren, læreren er mottaker (og dommer). Mange lærere har sett det enorme potensialet som ligger i skriftlig, prosessorientert arbeid, og ønsker nytenkning i bruken av det digitale verktøyet i skolen. Det kan føles lite relevant for næringslivets behov, når elevene sitter en og en og samler faktakunnskap når næringslivet er avhengig av at den enkelte kan arbeide i team, dele kunnskap og ferdigheter samt gjøre hverandre gode. Mange kommuner har innført gratis PC til elevene på ungdomsskoletrinnet, hvor masse tid og ressurser brukes på å øke den digitale kompetansen.
Det blir fokusert på samarbeidsmåter, kildevurdering, blogger og å si noe om hvorfor eget valg av digitale ressurser og arbeidsmåter tjener hensikten i den tro at dette vil gi uttelling ved skoleslutt, men ingen av disse ferdighetene blir elevene prøvd i.
Ingen elever får vist sin digitale kompetanse ved avgangsprøven, og det kan synes som om digitale skoler taper på å være digitale. Skolene kan ikke vektlegge digital kompetanse så lenge slik kompetanse ikke blir målt.
Med basis i noen av disse arbeidsmåtene skulle det ikke være vanskelig å utarbeide en god og hensiktsmessig digital avgangsprøve som honorerer elever og skoler som bruker ressurser til å tenke langsiktig og fremtidsrettet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det er gjort store endringer i eksamensordningene i Kunnskapsløftet i forhold til tidligere, blant annet når det gjelder bruk av hjelpemidler. Elevene kan benytte seg av alle hjelpemidler på eksamen, med unntak av Internett og andre hjelpemidler som tillater kommunikasjon. Grunnen til at det ikke er tillatt med kommunikasjon er at formålet med eksamen er å måle elevenes individuelle kompetanse, jf også forskriftene til Opplæringslova.

Digitale ferdigheter kan måles på ulike måter, men dette er et krevende og nytt fagfelt. I mange land gjøres det utviklingsarbeid for å finne frem til gode måter å gjøre dette på. I Danmark pågår det for eksempel et begrenset forsøk med bruk av Internett til eksamen på noen få skoler, og vi vil følge med på hvilke erfaringer de gjør på dette feltet.

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utrede utvikling og eventuell innføring av nasjonale prøver i digitale ferdigheter, på linje med nasjonale prøver i de andre grunnleggende ferdighetene. Når det gjelder eksamen er dette prøver i fag, og skal prøve kompetansemålene i fag. Selvstendig og kritisk bruk av kilder er for eksempel kompetansemål som er tydeligere i flere læreplaner nå enn tidligere. Eksamensordningene i Kunnskapsløftet må derfor legge til rette for at disse kompetansemålene kan prøves, og i denne sammenheng er det ikke bruk av Internett som er det avgjørende, det viktigste er at elevene behersker å finne frem til relevant materiale og bruke dette på en god og etterrettelig måte i sine egne besvarelser.

Digitale forberedelsesdeler i grunnskolen

Våren 2008 ble alle forberedelsesdeler til eksamen i grunnskolen gjennomført digitalt for første gang, i motsetning til tidligere hvor det er blitt utarbeidet teksthefter. Forberedelsesdelene ble utarbeidet for å utnytte de mulighetene ny webteknologi gir. Utdanningsdirektoratet utarbeidet løsningene ved hjelp av multimediaelementer som lyd, film og animasjon. Til eksamener som har forberedelsestid vil det være naturlig at elevene både bruker Internett og andre verktøy, og at de for eksempel samarbeider for å finne materiale.

Prøveadministrasjonssystemet (PAS) og Prøvegjennomføringssystemet (PGS)

Våren 2008 ble Utdanningsdirektoratets nye web-baserte administrasjonssystem for eksamensavvikling, Prøveadministrasjonssystemet (PAS) tatt i bruk for første gang. Alle påmeldinger til eksamen skjer nå digitalt i dette systemet, det samme gjelder oppnevning av sensorer, registrering av karakterer, rapportering og distribusjon av karakterer. Videre deltok 167 skoler i utprøvingen av IKT-basert eksamen gjennom det nye Prøvegjennomføringssystemet (PGS). Systemet er tett integrert mot PAS og innebærer at elevene på selve eksamensdagen laster ned eksamensoppgavene, besvarer oppgavene på pc og leverer besvarelsene digitalt. Sensor kan deretter hente besvarelsene direkte i PGS. Distribusjon av eksamensoppgaver og – besvarelser skjer gjennom en sentral database. PAS og PGS forenkler og profesjonaliserer prosessene knyttet til planlegging og gjennomføring av hele eksamensforløpet. Allerede under denne første eksamensperioden har systemet gitt markert kvalitetsheving og effektivisering av arbeidet for alle ledd fra direktorat og ned til den enkelte skole.

Det var også svært gode erfaringer fra gjennomføring av eksamen høsten 2008, og våren 2009 kan alle skoler som ønsker det benytte seg av denne muligheten.