Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:689 (2008-2009)
Innlevert: 11.02.2009
Sendt: 12.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil statsråden sørge for at foreninger som tidligere har fått dispensasjon fra 700 000 kroners grensen for Bingospill også får slik dispensasjon i fremtiden?

Begrunnelse

I dag er det Lotteritilsynet som forvalter regelverket for bingo. Godkjente lotteriverdige organisasjoner kan søke om tillatelse til å arrangere bingo. Det enkelte lag kan få tillatelse til å omsette for inntil kr 700 000 på hovedspillet, for hver tillatelse.
Lotteritilsynet kan gi flere enn en tillatelse til en lotteriverdig organisasjon der det "ansees nødvendig for å unngå urimelige resultater".
Tidligere var det enkelte politidistrikt som ga slike tillatelser.
Noen foreninger har drevet bingo i mange år. Enkelte foreninger, slik som f.eks. Kåsen Idrettslag, har hatt omsetning over kr 700 000, og rutinemessig søkt og fått flere tillatelser fra sitt politikontor. Og ikke lenger få slik tillatelse er et brudd på sedvanerett.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1528 om bingo § 2 kan en forening kun få en tillatelse til hovedspill pr. år, og tillatelsen kan omfatte omsetning av bonger for inntil kr 700.000,-. Dersom det anses nødvendig for å unngå urimelige resultater, kan det gis flere tillatelser til en forening.

Det er tidligere politiet som har gitt tillatelse til å arrangere bingo. Fra 1. januar 2008 overtok Lotteritilsynet dette ansvaret. Formålet med denne endringen var å effektivisere forvaltningen av slike lotteritillatelser samt å få en ensartet praktisering av regelverket i hele landet.

Hovedregelen om at en forening kun kan få en tillatelse per år har blitt praktisert ulikt i de forskjellige politidistriktene. Lotteritilsynet har hatt en intensjon om at hovedregelen i bingoforskriften skal følges, og har derfor strammet inn muligheten foreninger har til å få flere enn en tillatelse. Målet er å unngå at noen foreninger har uforholdsmessig store andeler av bingomarkedet i forhold til foreningens størrelse. Lotteritilsynet har i stedet ønsket at flere samfunnsnyttige eller humanitære lag og foreninger skal gis adgang til inntekter fra bingodrift.

I forbindelse med behandlingen av bingosøknader for 2009 har Lotteritilsynet derfor gjennomført en nedtrapping av antallet tillatelser for noen av de foreninger som tidligere har hatt mange bingotillatelser. Disse vil imidlertid ikke nødvendigvis få lavere inntekter. Den samlede omsetning i bingomarkedet økte i perioden 2005 til 2007 fra 1,7 milliarder kroner til 2,6 milliarder kroner. I samme periode har bingooverskuddet til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner økt fra kr 85 millioner til kr 207 millioner. Foreløpige tall for 2008 tyder på at denne økningen fortsatte også i fjor. På grunn av økningen i overskuddet fra bingodriften vil en bedre fordeling av tillatelsene ikke nødvendigvis føre til reduserte bingoinntekter for de som får redusert sine tillatelser. Samtidig vil et økende antall lag og foreninger få inntekter fra bingovirksomhet.

Jeg er enig i de hovedprinsipper som Lotteritilsynet har lagt til grunn ved sin fordeling av bingotillatelser. En slik praksis er også i samsvar med Stortingets forutsetninger i § 6 tredje ledd i lotteriloven (lov 1995/11) hvoretter det når tillatelse skal gis, kan ”tas hensyn til en samfunnsmessig forsvarlig fordeling av inntektsmulighetene fra lotterivirksomhet.” Det må imidlertid være en forutsetning for en slik praksis at andre lag og foreninger faktisk kommer inn på bingomarkedet. Dersom det viser seg at de tillatelser som er fradelt et lag eller en forening ikke blir benyttet av andre bør bingotillatelsene etter min vurdering ikke reduseres. Jeg vil ta dette opp med Lotteritilsynet med det første, med sikte på å få en mest mulig klar og forutsigbar praksis ved tildeling av bingotillatelser.