Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:690 (2008-2009)
Innlevert: 11.02.2009
Sendt: 12.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Kan justisministeren svare på hvor mange flere operative politistillinger som vil bli opprettet i Søndre politidistrikt og garantere at en så uforsvarlig bemanning ikke vil skjer igjen?

Begrunnelse

Viser i den forbindelse til tidligere skriftlig spørsmål undertegnede har tatt opp med justisministeren om ekstrem lav bemanningssituasjon for politiet i Søndre Buskerud politidistrikt.
Skriftlig spørsmål nr. 148 (2008-2009), datert 24. oktober 2008, om at lørdag 11. oktober var det ikke noen politipatruljer på dagvakt i Kongsberg og Flesberg.
I svaret fra justisministeren kom det frem at det at det i tillegg til denne helgen også var en annen helg det ikke var bemannet politipatrulje på dagtid.
Skriftlig spørsmål nr. 224 (2008-2009), datert 5. november 2008, om at det natt til søndag 19. oktober, kun var én politibetjent på vakt i Kongsbergregionen.
Til tross for at dette har skjedd og lovnader om forbedring fra justisministeren, ser vi flere eksempler på at politiet fortsatt er i bemanningskrise og det er store behov for ekstrabevilgninger.
Sist helg, natt til søndag 8. februar 2009, hadde politiet i Drammen bare to polititjenestemenn og én politistudent på patrulje. Noe som er en helt uakseptabel situasjon for å skape trygghet i en av Norges største byer. I følge Drammens Tidende uttaler politimesteren at bemanningen var forsvarlig. Samtidig uttaler lederen av Politiets Fellesforbund i Søndre Buskerud at politiet søndag morgen bl.a. ikke hadde mulighet å rykke ut til et pågående biltyveri. En innbygger i Drammen blir altså truet av en biltyv midt i sentrum, og politiet har ikke ressurser til å sende en politipatrulje.
I en kartlegging (gjort av Drammens Tidende, side 2, 3, 4 og 5, mandag 9. februar 2009) av alle nødanrop og kritiske episoder som politiet ble bedt om å håndtere denne natten, kommer det frem at politiet flere ganger enten lot være å komme til unnsetning, kom for sent eller lot være å pågripe lovbrytere. Med alle de konsekvenser dette fikk.
Det kan være interessant å få belyst om justisministeren er enig med politimesteren i at bemanningen var forsvarlig, og hvilke konkrete tiltak som justisministeren nå vil komme med for å løse denne politikrisen. Helt konkret hvor mange flere politistillinger vil bli opprettet i Søndre politidistrikt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg understreke at jeg følger situasjonen i politiet nøye og arbeider for at politiet får ressurser og rammevilkår til å ivareta publikums behov for service og beredskap.

Denne regjeringen har økt politiets budsjett med 2,3 milliarder kr i perioden 2006-2009. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på 1,1 mrd kr. I samme periode vil opptaket ved Politihøgskolen være på til sammen 1 776 studenter, 648 flere enn under den forrige regjering. I regjeringens tiltakspakke for å motvirke arbeidsledighet, er det vedtatt å styrke politiet med 460 nye sivile årsverk.. Dette vil i stor grad bidra til at polititjenestemenn kan frigjøres fra oppgaver som ikke krever politifaglig utdanning. Søndre Buskerud politidistrikt er tildelt 15 av disse årsverkene.

Politidirektoratet er departementets utøvende organ for planlegging, iverksetting og koordinering av tiltak innenfor politiets virksomhet. På straffesaksbehandlingens område skjer dette i samarbeid med Riksadvokaten, som har ansvaret for den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politiet. Det øvrige ansvaret innen virksomhetsområdet, som ressursfordeling, organisering og resultatoppfølging m.v. ligger hos Politidirektoratet.

Dette innebærer at politibudsjettet fordeles av Politidirektoratet. Fordelingen skjer ut fra en ressursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene. Det enkelte politidistrikt får en økonomisk ramme som politimesteren disponerer for å oppnå en best mulig polititjeneste i politidistriktet.

Spørsmålet om politiets bemanning i Søndre Buskerud politidistrikt natt til søndag 8. februar er forelagt Politidirektoratet som igjen har innhentet opplysninger fra politimesteren i Søndre Buskerud. Hun opplyser at når det gjelder Drammen politistasjon, så hadde dette tjenestestedet redusert bemanning natt til søndag 8. februar 2009. Årsaken var sykdomsfravær og at det ikke var mulig å skaffe tilgjengelige mannskaper på overtid denne natten. Generelt rapporteres det om utfordringer knyttet til at polititjenestemenn for tiden ikke er tilgjengelige for beordring til overtid.

Samme natt hadde imidlertid politidistriktet som helhet langt flere mannskaper tilgjengelig enn de som opprinnelig var satt opp på tjeneste. Også disse patruljene var disponible for oppdrag i Drammen. Oppdrag prioriteres alltid etter alvorlighetsgrad, og politiet prioriterer alltid først oppdrag der liv og helse står i fare.

Når det gjelder spørsmål om hvor mange flere politistillinger som vil bli opprettet i Søndre Buskerud politidistrikt, viser jeg til Politidirektoratets bemanningsutredning ”Politiet mot 2020”. Gjennom budsjettøkningene og det høye opptaket på Politihøgskolen følger regjeringen anbefalingene i direktoratets rapport.

Jeg har tillit til at politimesteren foretar de nødvendige vurderinger og prioriteringer for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste innenfor tildelte rammer. Forøvrig viser jeg til mine tidligere svar på spørsmål angående Søndre Buskerud politidistrikt.