Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:691 (2008-2009)
Innlevert: 11.02.2009
Sendt: 12.02.2009
Besvart: 23.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden ta initiativ til en utredning av mulighetene for opprettelse av et nytt statlig selskap for forskning, utvikling, utbygging og produksjon av vindkraft?

Begrunnelse

Spørsmålet om opprettelse av et nytt statlig selskap for å få fart på vindkraft på land og til havs har vært oppe i det offentlige ordskiftet den siste tiden. Med de problemer vi i dag ser i forhold til realisering av vindkraftprosjekter i Norge kan dette vise seg å være en god ide som burde utredes.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er i dag betydelig interesse for forskning, utvikling og utbygging av vindkraft i Norge. Norge har ressurser og flere store selskaper med en bred aktivitet på området. Regjeringen ønsker å fremme denne utviklingen gjennom å stimulere aktørene som har god kompetanse på dette området.

De viktigste grepene regjeringen har gjort for å fremme vindkraft er å øke bevilgningene til Energifondet betydelig. I 2009 er det en særlig tilførsel av midler gjennom tiltakspakken og Enova disponerer i alt 2,6 milliarder kroner. Regjeringen har også styrket NVEs konsesjonsbehandling av vindkraft slik at flere gode vindkraftprosjekter blir tilgjengelige.

Forskningsrådet ble tilført 300 mill kroner ekstra på årets budsjett som en følge av klimaforliket. Vi har nylig lansert åtte forskningssentre for miljøvennlig energi. Forskningssentrene vil samle det beste av norsk kompetanse til en langsiktig og fokusert innsats på viktige områder der Norge har fortrinn og konkurransekraft. To av sentrene fokuserer på forskning på havvind, mens et tredje senter bl.a. ser på utfordringer knyttet til samkjøring av vind- og vannkraft. Hvert av sentrene vil få offentlig støtte i størrelsesorden 10 - 20 mill kroner per år. Sentrene vil kunne få støtte i opp til åtte år.

I tiltakspakken ble det også tilført 75 mill kroner ekstra til klimaforskningen, og spesielt satsing på fornybar energi og havvindmøller.

Mens Forskningsrådet gir støtte til aktivitet som ligger tidlig i utviklingskjeden, gir Enova støtte til fullskala utprøving av teknologi og utbygging av fullskala vindkraftparker. Enova har blant annet støttet demonstrasjon av nye vindkraftteknologier og et demonstrasjonsprosjekt for flytende offshore vindkraft. Enova lanserte også 5. februar i år et program for demonstrasjon av fornybar marin energiproduksjon.

Jeg har også nylig lagt fram et høringsnotat med forslag til ny lov om fornybar energi til havs (havenergiloven). Forslaget til havenergilov skal gi offentlig styring og kontroll med disponeringen av våre fornybare energiressurser til havs, og er et viktig virkemiddel for å kunne utnytte denne ressursen.

Norge har flere sterke aktører med ambisiøse planer for økt fornybar energi. Statkraft har stor aktivitet på flere områder både i Norge og i utlandet. Statkraft er en betydelig aktør på fornybar elektrisitet i Europa. Foretaket har etablert vindkraft som en egen resultatenhet. Virksomheten har en omfattende FoU- virksomhet. En rekke andre selskaper har planer for vindkraftutbygging både på land og til havs.

Jeg mener at det samarbeidet vi har etablert mellom det statlige virkemiddelapparatet og de aktørene som er aktive på området er fruktbart, og at det vil legge grunnlaget for realisering av flere gode prosjekter innen vindkraft og annen fornybar energi. Jeg vil bygge videre på det engasjementet som er i de ulike miljøene. Jeg har på nåværende tidspunkt ikke planer om opprettelse av et nytt statlig selskap for vindkraft.