Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:693 (2008-2009)
Innlevert: 11.02.2009
Sendt: 12.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det har ved flere anledninger vært lovet at det skal kjøpes inn og installeres en MR-maskin på Stord Sykehus, med full drift fra 2009. Dette har ikke skjedd. Torsdag 12. februar skal det i styremøte i Helse Fonna behandles et forslag om at dette skal utsettes. Dette oppfattes som en hindring for utvikling av pasienttilbudet og for å sikre god kompetanse på sykehuset.
Vil statsråden sikre at det vil komme på plass en MR-maskin på Stord sykehus, slik at pasientene får et godt behandlingstilbud?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som kjent tilsier foretakmodellen at de regionale helseforetakene og de underliggende helseforetak – som i dette tilfelle Helse Fonna, har et helhetlig ansvar for investeringer og drift. Dette innebærer at budsjetter - både når det gjelder drift og investeringer - må håndteres innenfor gitte rammer. Dette helhetlige ansvaret er underbygget ved at bevilgningen til helseforetakene ikke er øremerket – heller ikke investeringsmidler. Styringssystemet innebærer videre at det kun er investeringsprosjekter på mer enn

1 mrd. kroner som skal forelegges mitt departement.

Jeg er gjort kjent med at Helse Fonna HF tidligere har gjort et vedtak om at det skal legges til rette for kjøp av MR-maskin ved sykehuset, og at dette lå inne i tidligere investeringsplaner for 2009. Da investeringsbudsjettet ble satt opp var det imidlertid ikke gjort noe form for prosjektering av de lokalene hvor en hadde til hensikt å plassere en ny MR-maskin. Vurderinger som er gjort avdekket at det ikke var tiltrekkelig infrastruktur i det området hvor maskinene var tiltenkt plassert, og det måtte gjennomføres tildels store bygningsmessige endringer. Stord sjukehus er omfattet av landsverneplanen – og noen av de nødvendige arbeidene for å legge til rette for MR-maskinen kom i konflikt med denne verneplanen. Dette har ført til at de bygningsmessige arbeidene blir komplisert og med en relativ høy pris. Den samlede investeringen ble dermed ikke prioritert da Helse Fonna HF vedtok endelig investeringsbudsjett den 12. februar 2009.

Ellers vil jeg legge til at Helse Vest RHF har prioritert oppgradering og vedlikehold av Stord sjukehus med 26 mill. kroner i sysselsettingspakken. Dette vil komme pasientene til gode.