Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:695 (2008-2009)
Innlevert: 12.02.2009
Sendt: 12.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til at det på folkemøte på Røros 10. februar ble gitt signaler om at en ny gruppe skal se på fremtidig drift av Røros Sykehus. Ordføreren sa videre at helseministeren hadde garantert for at lokalsykehuset ikke skulle legges ned.
Vil statsråden bekrefte at Røros Sykehus ikke legges ned, samt at kirurgisk virksomhet og tilstedeværelse av en anestesilege vil være grunnplanken for det arbeidet som skal gjøres for videre drift på Røros?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at det på folkemøte på Røros 10. februar ble gitt signaler om at en ny gruppe skal se på fremtidig drift av Røros Sykehus. Ordføreren sa videre at helseministeren hadde garantert for at lokalsykehuset ikke skulle legges ned.
Undertegnede er klar over at kirurgisk virksomhet og tilstedeværelse av en anestesilege ikke utgjør et fullverdig akuttilbud. Det er likevel grunn til å påpeke at dette utgjør en akuttfunksjon som gir trygghet til befolkningen på Røros, både de fastboende, men også de mange tusen tilreisende på ulike arrangement gjennom året.
Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til fremtidig drift av Røros Sykehus, samt om statsråden kan garantere at anestesilege og kirurgi vil være en del av det fremtidige tjenestetilbudet ved Røros Sykehus.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spesialisthelsetjenesten må aktivt arbeide med spørsmål knyttet til en effektiv organisering av tjenesten. Dette både for å få effektive tjenester, og ikke minst for å gi befolkningen gode helsetjenester. Vi står overfor store omstillingsutfordringer i denne sektoren, og det er viktig at også St. Olavs Hospital ser på sin totale virksomhet når dette sykehuset om bare kort tid står ferdig.

Når det gjelder fremtiden for Røros sykehus, så vil jeg først og fremst understreke at her foreligger det ingen vedtak. Jeg vil samtidig trekke frem det forhold at ingen av de alternativene som har vært fremme mht. videre utvikling, innebærer en nedleggelse av Røros sykehus.

I forbindelse med folkemøtet den 10. februar d.å. meddelte som kjent administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Bjørn Erikstein, at han vil igangsette et arbeid basert på de eksisterende vurderinger og vedtak for å se på hva man kan gjøre for å sikre en best mulig utnyttelse av sykehuset, både for helseregionen og lokalsamfunnet. Jeg finner det ikke riktig å gi noen konkrete føringer for dette arbeidet, og vil derfor heller ikke gi noen signaler i forhold til anestesi og kirurgisk virksomhet ved sykehuset. Helse Midt-Norge RHF har et klart ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region, og jeg har tiltro til at dette ansvaret utøves på en god måte.

Jeg vil imidlertid bekrefte at jeg mener at det fortsatt skal være virksomhet ved Røros sykehus, og at en i den videre utvikling av virksomheten skal søke å opprettholde disse viktige arbeidsplassene i lokalmiljøet.