Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:698 (2008-2009)
Innlevert: 12.02.2009
Sendt: 12.02.2009
Besvart: 23.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Stortingets spørretime 11/2 sa statsråden at han har "sendt ut en forespørsel som går på å få beviser for en anbudsordning til kjøp av produksjon i Midt-Norge. Det kan være et viktig tiltak for å få ny produksjon i gang. Men nå ser jeg at tida er ute, så da regner jeg med at presidenten klubber meg før jeg kommer til resonnementet". Dette virker lovende, og ligner en ordning FrP lenge har tatt til orde for med ønske om og målrettet øke kraftproduksjon i Midt-Norge.
Kan statsråden fullføre sitt resonnement?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: EUs el-markedsdirektiv II (direktiv 2003/54/EF) og EUs direktiv om forsyningssikkerhet (direktiv 2005/89/EF) inneholder bestemmelser om tiltak i en alvorlig forsyningssituasjon i kraftmarkedet. Tiltakene kan bestå i energieffektivisering eller av å innføre ny produksjonskapasitet. I denne sammenheng er det vist til anbudsordning som virkemiddel, men direktivenes bestemmelser er ikke begrenset til det.

Med bakgrunn i dette har jeg satt i gang et arbeid med å vurdere hvilket handlingsrom det er for å støtte ny produksjon og forbrukseffektivisering i Midt-Norge, ut fra hensynet til forsyningssikkerhet. Departementet får nå gjennomført to utredninger relatert til dette. Den ene utredningen vil vurdere det juridiske handlingsrommet for etablering av konkrete tilskuddsordninger med tanke på å utløse ny produksjon eller forbruksreduksjoner. Den andre utredningen vil være en analyse av aktuelle prosedyrer for å utløse ny produksjon eller investeringer i forbrukseffektivisering, med utgangpunkt i et særskilt forsyningsbehov i kraftmarkedet. Utredningen skal ha som formål å kartlegge hvordan ulike tilskuddsmodeller best kan innrettes for å få fram prosjekter som kan realisere ny produksjonskapasitet eller forbrukseffektivisering til lavest mulig kostnad.

Jeg har selv hatt uformelle samtaler med EU-kommisær Piebalgs om saken, og departementets embetsverk har hatt innledende møter med både ESA og EU-kommisjonen. Det er imidlertid foreløpig for tidlig å si hva slags muligheter som vil foreligge for å etablere en slik tilskuddsmodell i Midt-Norge, og hva slags utforming og omfang en slik modell kan ha.