Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:702 (2008-2009)
Innlevert: 12.02.2009
Sendt: 13.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Mener statsråden at dagens behandlingstilbud til spilleavhengige fungerer?

Begrunnelse

Sarpsborg Arbeiderblad hadde 12. februar en artikkel om fjernbasert behandling for spilleavhengige. I artikkelen fremkommer det at det fjernbaserte behandlingstilbudet, som er finansiert av Helsedirektoratet og driftes av Sykehuset Innlandet, i løpet av ett år bare har fullført behandling for 9 spilleavhengige. 37 har blitt henvist siden oppstart, men bare 9 har altså fullført. Prosjektleder for tiltaket Magnus Eidem innrømmer at tallene er lave, men at opplegget har virket bra for de som har benyttet seg av det. Eidem er enig i at det ikke nødvendigvis virker som et lavterskeltilbud så lenge legehenvisning kreves fra deltakerne.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Representanten Hjemdal reiser spørsmålet om dagens behandlingstilbud til spilleavhengige fungerer, på bakgrunn av et oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad hvor det refereres til at kun 9 personer av i alt 37 henviste har fullført et fjernbasert behandlingstilbud for spilleavhengige.

Jeg er glad for å kunne informere representanten Hjemdal om at det har vært lagt ned en stor nasjonal innsats for å redusere problematisk pengespillatferd i den norske befolkningen de siste årene. Tall fra MMI indikerer at tiltakene har virket; I 2005 viste MMIs undersøkelse at det var 1,9 % problemspillere, mens i 2008 var denne redusert til 1,3. Blant dem med moderat risiko er andelen redusert fra 3,6 til 2,3 i samme periode. I denne gruppen var det mye ungdom. Jeg er derfor spesielt glad for at dette har endret seg forholdsvis mye.

Det har samtidig vært en stor nedgang i omsetning, fra ca 45 milliarder kroner i 2005 til ca 28 milliarder kroner i 2007. De siste tallene fra 2008 foreligger ikke enda.

Når det gjelder prosjektet fjernbasert behandling ved Sykehuset Innlandet, Sanderud, kom de første pasientene til behandling ved årsskiftet 2007/08. Pr 17.02.09 var det mottatt 38 henvisninger, 13 har fullført behandlingen, 16 er fortsatt i behandling og

9 har droppet ut/ikke påbegynt behandlingen. Årsakene til avbrudd/ikke påbegynt behandling er dels at noen har opplyst å ha fått kontroll over sitt problem eller nådd sin målsetting, noen har opplyst å ha begynt i tradisjonell poliklinisk behandling mens andre har det ikke vært mulig å komme i kontakt med.

Tatt i betraktning det lave antallet deltakere i prosjektet på den ene siden og den store aktiviteten på prosjektets internettsider (totalt 9493 treff) på den andre, vil det nå bli vurdert en prøveperiode uten henvisning for å undersøke hvorvidt dette kan bidra til bedre innsøkning. Helsedirektoratet opplyser at de tar sikte på å innvilge Sykehuset Innlandet overføring av hele/deler av deres ubrukte midler fra 2008 til 2009, slik at de kan forlenge prosjektet. Helse Sør-Øst/Sykehuset Innlandet og Helsedirektoratet vil være i dialog underveis og vurdere prosjektets videre innretning.

Jeg kan ellers informere representanten Hjemdal om at en ny handlingsplan mot problematisk spilleatferd er under utarbeidelse (forankret i Kultur- og kirkedepartementet). Den skal erstatte den forrige som utløp 31.12.2008. Som ledd i arbeidet med den nye handlingsplanen vil også avhengighet av spill uten penger (som for eksempel online-spill av typen World of Warcraft) bli vurdert som et innsatsområde.