Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:705 (2008-2009)
Innlevert: 13.02.2009
Sendt: 13.02.2009
Besvart: 19.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Når vil statsråden følge opp med vedtak og midler til en slepebåtberedskap på Sørlandet?

Begrunnelse

Hvert år seiler 18.000 skip langs Listalandet i Vest-Agder. Det betyr at 50 skip hvert eneste døgn passerer like utenfor det sårbare kystlandskapet. Flesteparten av disse skipene er store oljetankere og andre fartøy som ved en eventuell ulykke vil utgjøre en akutt forurensningsfare.
Sørlandet har i dag ingen permanent beredskap, og nærmeste slepebåtberedskap ligger flere timer unna.
Forrige måned ble flere strender tilgriset av et tykt oljelag, noe som også fikk Statens naturoppsyn til å fremsette sin økende bekymring for risikoen.
Statsråden var på besøk i landsdelen 2008, hvor hun var tydelig på at det nå er Sørlandets tur til å få en permanent beredskap. Vi har alle friskt i minne "Fjord Champion" som havarerte i Søgne-skjærgården for snart fire år siden. Vi har ikke tid til å vente på neste ulykke.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: En god oljevernberedskap, herunder også slepeberedskap, er viktig for hele Kyst-Norge. For å kunne møte denne utfordringen har Regjeringen de siste årene gjennomført en generell styrking av oljevernberedskapen langs hele kysten. I 2007 ble hoveddepotet på Fedje reetablert til en kostnad på 29 mill kroner. I budsjettet for 2008 ble det bevilget en rammeøkning på 25 millioner til oljevernberedskapen. Videre har Regjeringen for inneværende budsjettår bevilget 88 millioner til en ytterligere styrking av oljevernberedskapen.

Den nasjonale slepebåtberedskap for Sør-Norge baserer seg på eksisterende ressurser som er tilgjengelige. Ved hjelp av AIS har Kystverket god oversikt over tilgjengelige slepebåtressurser langs kysten. Kystverket har adgang til å rekvirere slepebåt dersom et fartøy er i nød, og kan også pålegge kapteinen å ta slep om bord innenfor territorialgrensen. Dette kommer i tillegg til at Forsvaret gjennom Indre Kystvakt har stasjonert fartøyet ”Nornen” i Skagerrak-området.

Slepebåtberedskapen må også vurderes i forhold til andre virkemidler i det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet.

Seilingsleder på strekningen Vardø – Røst ble godkjent av FNs sjøfartsorganisasjon IMO i desember 2006, og regelverket trådte i kraft 1. juli 2007. Systemet er basert på 8 trafikkseparasjonssystemer, omkring 30 nautiske mil fra kysten. Mellom de 8 systemene er det anbefalte seilingsleder.

Fiskeri- og kystdepartementet og Kystverket har påbegynt arbeidet med seilingsleder for Sørlandet og i Skagerrak. Deretter vil arbeidet med seilingsleder og andre trafikkreguleringstiltak langs Vestlandet videreføres.

Som gjennomgangen viser har oljevernberedskapen og sjøsikkerhetsarbeidet blitt betydelig styrket, og Regjeringen vil fortsette å vurdere nødvendigheten av ytterligere tiltak i de kommende statsbudsjett. Som en del av dette arbeidet vil også slepebåtberedskapen i Sør Norge bli løpende vurdert.