Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:717 (2008-2009)
Innlevert: 16.02.2009
Sendt: 16.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): På statsbudsjettet 2009 kapitel 225 om støtte til Freds- og menneskerettighetssentrene vedtok komiteen å be regjeringen utarbeide en sak som beskriver de ulike minnene/historiestedenes perspektiv fra den andre verdenskrig og drøfte utfordringene i en tid vi snart ikke lengre har tidsvitner.
Hva vil statsråden gjøre for snarest å igangsette vedtaket samt sikre midler slik at dette kan iverksettes?

Begrunnelse

Seks års arbeid for å gi befolkningen tilgang til muntlige tidsvitnefortellinger fra krigshistoriens primærkilder står i fare for å stoppe opp fordi verken kunnskapsdepartementet eller kulturdepartementet vil bidra med midler. Hittil har Vest-Agder alene brukt 4,4 mill. kroner til utviklingsarbeidet.
I løpet av disse årene har et nettverk av Freds- og menneskerettsentra i Norge bygget opp et felles digitalt arkiv og publiseringsløsning, www.neveragain.no, for å bevare og tilgjengeliggjøre filmversjoner av de muntlige fortellingene til tidsvitnene fra krigsårene 1939-45.
Det er ni partnere i dette arbeidet, spredt over hele landet.
Sett i lys av at det haster med å fange opp disse tidsvitnene før de ikke lengre er blant oss så forventes det at statsråden snarest sørger for midler.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Utgangspunktet for representantens spørsmål er en merknad i Budsjett-innst.S. nr. 12 (2007-2008) under kap. 255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre o.a., der det heter:

"Komiteen vil peke på at ulike steder dekker ulike deler av 2. verdenskrigs historie. Komiteen er oppmerksom på at vi nå er i en situasjon der vi raskt ikke lenger vil ha tidsvitner fra denne delen av historien. Komiteen vil derfor be om at det blir utarbeidet en sak som beskriver de ulike minnene/historiestedenes perspektiv og drøfter utfordringene i en tid da vi ikke lenger har tidsvitner."

Kunnskapsdepartementet omtalte oppfølgingen av komiteens merknad i St.prp. nr. 1 (2008-2009) under samme kap., der det bl.a. heter:

"Departementet har bede Vox om å ta opp med freds- og menneskerettssentra korleis ein kan imøtekomma Stortingets oppmoding i høve til tidsvitneproblematikken."

Status for oppfølgingen er nå at Vox har vært i dialog med de aktuelle freds- og menneskerettssentrene, og arbeider for å ferdigstille en statusrapport om temaet. I rapporten drøftes hvilke utfordringer man står overfor, med særlig vekt på mulighetene for samarbeid og koordinering sentrene imellom, et spørsmål som både KUF-komiteen og departementet har vært opptatt av. Rapporten ventes å foreligge i første halvdel av mars.

I tilknytning til spørsmålet om KUF-komiteens merknad er representanten Schmidt opptatt av finansiering for stiftelsen neveragain.no. I den forbindelse kan jeg opplyse at det over statsbudsjettet for 2009 er gitt tilskudd til tre av freds- og menneskerettighetssentrene som står bak denne stiftelsen: Holocaustsenteret (22,4 mill. kroner), Stiftelsen Arkivet (5,3 mill. kroner) og Nord-Norsk fredssenter (1,2 mill. kroner).

For øvrig kan jeg opplyse at departementet har hatt kontakt med neveragain.no, og fått presentert status for deres arbeid. Vi er også i kontakt med stiftelsen med sikte på et nytt møte. På bakgrunn av denne kontakten, sammenholdt med statusrapporten fra Vox, vil jeg vurdere hvilke grep som er hensiktsmessige fra departementets side for å sikre bevaring og tilgjengeliggjøring av tidsvitneskildringer fra 2. verdenskrig.