Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:706 (2008-2009)
Innlevert: 13.02.2009
Sendt: 13.02.2009
Besvart: 18.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Samferdselsdepartementet ønsker i forbindelse med gjennomføring av forvaltningsreformen å innføre et nytt ledd 3 i veglovens § 62: "Samferdselsdepartementet kan med samtykke fra Stortinget legge ned og ta opp riksveger i samband med gjennomføring av forvaltningsreformen uten at føresegnene i §§ 3 og 7 er følgt."
Hva er begrunnelsen for at Regjeringen ikke vil oppfylle sitt ansvar med oppfylling av tekniske krav før overføring av vegen finner sted, og heller velger å endre lovteksten?

Begrunnelse

Fylkeskommunene får ved gjennomføring av forvaltningsreformen ansvaret for et langt større vegnett enn i dag, ved at ansvaret for øvrig riksvegnett og øvrige riksvegferjer i det vesentligste skal overføres til fylkeskommunene fra 01.01.2010.
I høringsuttalelsene til Ot.prp. nr. 10 skriver 14 fylkeskommuner, en rekke kommuner og bl.a. LO at de forventer at Staten kompenserer for manglende vedlikehold og/eller venter med overføring av øvrige riksveger inntil standarden på disse er tilfredsstillende.
Det henvises i en rekke av disse høringssvarene til veglovens § 7:

"Etter at fylkeskommunen - i Oslo kommunen - har uttala seg, kan departementet gjere vedtak om at riksveg skal leggjast ned eller gjerast om til fylkesveg eller til kommunal veg.
Etter at kommunen har uttala seg, kan fylkeskommunen gjere vedtak om at fylkesveg skal leggast ned eller gjerast om til kommunal veg.
Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned.
Vedtak etter første og andre ledd kan likevel ikkje settast i verk utan at vegen oppfyller tekniske krav etter nærare retningslinjer gitt av departementet."

I Samferdselsdepartementets høringsnotat "Forvaltningsreformen - høringsnotat med forslag til endring i veglov av 21. juni 1963 nr. 23 og vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 foreslås det bl.a.:

"§ 62 nytt tredje og fjerde ledd: Samferdselsdepartementet kan med samtykke fra Stortinget legge ned og ta opp riksveger i samband med gjennomføring av forvaltningsreformen utan at føresegnene i §§ 3 og 7 er følgt."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Av Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) framgår det at fylkeskommunene overtar ansvaret for øvrig riksvegnett med den standard det har, og tilhørende rettigheter og forpliktelser slik de er på overtakelsestidspunktet.

Statens vegvesen Vegdirektoratet har utredet klassifiseringen av det øvrige riksvegnett ved gjennomføring av forvaltningsreformen. Utredningen er basert på de kriteriene for klassifisering som er beskrevet i Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat av 26.02.08. Saken har vært på bred høring i regi av Vegdirektoratet og vil bli nærmere omtalt i Nasjonal transportplan. Saken vil i tillegg bli fremmet for Stortinget for formell godkjenning i en St.prp.

Ut fra de gitte forutsetningene for overføring av øvrige riksveger til fylkeskommunene har Samferdselsdepartementet funnet det mest hensiktsmessig å håndtere omklassifiseringen på ovennevnte måte. Tilsvarende framgangsmåte ble benyttet i tilknytning til vegloven av 1963, jf. hjemmel i vegloven § 62 annet ledd til ikke å følge §§ 3 og 7 i vegloven.

Den økonomiske siden ved reformen er et sentralt tema. Statens bevilgninger til fylkeskommunene ved overtakelse av øvrig riksvegnett skal skje gjennom rammetilskuddet til fylkeskommunene. Etter planen skal et samlet økonomisk opplegg for reformen presenteres i kommuneproposisjonen for 2010, som legges fram av Kommunal- og regionaldepartementet i vårsesjonen 2009.