Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:707 (2008-2009)
Innlevert: 13.02.2009
Sendt: 13.02.2009
Besvart: 24.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Dersom forvaltningsreformen gjennomføres slik den er beskrevet i lovforslaget om reformen, og veglovens § 7 ikke følges, slik forslag til nytt tredje ledd i veglovens § 62 beskriver, hvilke kostnader vil overføring av øvrig riksvegnett og øvrige riksvegferjer medføre for fylkeskommunene og Oslo kommune, relatert til samferdsel?

Begrunnelse

Fylkeskommunene og Oslo kommune får ved gjennomføring av forvaltningsreformen ansvaret for et langt større vegnett enn i dag, ved at ansvaret for øvrig riksvegnett og øvrige riksvegferjer i det vesentligste skal overføres til fylkeskommunene fra 01.01.2010.
I høringsuttalelsene til Ot.prp. nr. 10 skriver 14 fylkeskommuner, en rekke kommuner og bl.a. LO at de forventer at Staten kompenserer for manglende vedlikehold og/eller venter med overføring av øvrige riksveger inntil standarden på disse er tilfredsstillende.
Det henvises i en rekke av høringssvarene til veglovens § 7:

"Etter at fylkeskommunen - i Oslo kommunen - har uttala seg, kan departementet gjere vedtak om at riksveg skal leggjast ned eller gjerast om til fylkesveg eller til kommunal veg.
Etter at kommunen har uttala seg, kan fylkeskommunen gjere vedtak om at fylkesveg skal leggast ned eller gjerast om til kommunal veg.
Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned.
Vedtak etter første og andre ledd kan likevel ikkje settast i verk utan at vegen oppfyller tekniske krav etter nærare retningslinjer gitt av departementet."

I Samferdselsdepartementets høringsnotat "Forvaltningsreformen - høringsnotat med forslag til endring i veglov av 21. juni 1963 nr. 23 og vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 foreslås det bl.a.

"§ 62 nytt tredje og fjerde ledd: Samferdselsdepartementet kan med samtykke fra Stortinget legge ned og ta opp riksveger i samband med gjennomføring av forvaltningsreformen uten at føresegnene i §§3 og 7 er følgt."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som en følge av forvaltningsreformen vil dagens øvrige riksvegnett i det vesentlige overføres til fylkene. Jeg vil legge fram en egen sak for Stortinget om omklassifiseringen i forbindelse med forvaltningsreformen senere i vårsesjonen. Saken vil også gis en egen omtale i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019.

Et hovedpremiss for de deler av dagens øvrige riksvegnett som overføres til fylkene etter forvaltningsreformen, er at fylkene overtar vegnettet vederlagsfritt, og med den standard det har og tilhørende rettigheter og forpliktelser slik de er på overtakelsestidspunktet.

Hovedregelen i dag er at ved nedklassifisering av riksveger til fylkesveg skal som grunnregel vegelementets tiltenkte funksjon tilfredsstilles. Ved omklassifiseringen som Samferdselsdepartementet vil fremme for Stortinget som en egen sak senere i vårsesjonen, vil vegens funksjon ikke endres, men kun skifte eier. Det påløper derfor ikke umiddelbart noen store kostnader.

For å ivareta et mest mulig enhetlig tilbud til trafikantene vil regjeringen vurdere om det er nødvendig å gi nasjonale føringer om minstestandard for tiltak ved utbygging og vedlikehold av fylkeskommunalt vegnett (tiltaksstandard). Det kan også være aktuelt å gi enkelte nasjonale føringer om minstestandard ved fylkeskommunenes drift av fylkesvegnettet (tilstandsstandard). Disse problemstillingene vil bli nærmere belyst i Samferdselsdepartementets arbeid med det aktuelle lovforslaget i tilknytning til forvaltningsreformen.

Vedlikehold av eksisterende vegnett er av avgjørende betydning for å sikre en trygg og effektiv trafikkavvikling. Regjeringen satser tungt for å ta igjen det etterslepet som har bygget seg opp over tid. Dette arbeidet er like sentralt enten det er stat eller fylkeskommuner som er vegeier. Det vil fortsatt være et statlig ansvar å sørge for at fylkeskommunene har økonomi til å ivareta nødvendig vedlikehold, oppgraderinger og investeringer.

Det endelige økonomiske opplegget i forbindelse med overføringen av det øvrige riksvegnettet, og øvrige riksvegferjer, vil bli avklart i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2010 som er planlagt lagt frem i mai 2009.