Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:719 (2008-2009)
Innlevert: 16.02.2009
Sendt: 16.02.2009
Besvart: 26.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Stortinget vedtok å øke bevilgningene i RNB 2008 med 360 millioner til å dekke økte pensjonskostnader ved private ideelle sykehus i 2008. Disse skulle utbetales via de regionale helseforetakene som har avtaler med sykehusene.
Når kan de private ideelle sykehusene regne med å få utbetalt pengene fra de regionale helseforetakene?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at HOD har bedt de regionale helseforetakene om å avvente utbetalingene.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Bevilgningen som skal sette de regionale helseforetakene i stand til å inngå avtaler som avspeiler økte pensjonskostnader hos de private helseinstitusjonene, ble utbetalt til de regionale helseforetakene 1. desember 2008. Før utbetaling kan skje videre ut til de private helseinstitusjonene, er det imidlertid viktig at avtalene med helseinstitusjonene gjennomgås med henblikk på regionens økonomiske ansvar for de økte kostnadene. De regionale helseforetakene har i tillegg blitt pålagt koordinering på tvers av regionene for derigjennom å oppnå likebehandling av helseinstitusjonene der forholdene tilsier det. Dette er jeg kjent med at de regionale helseforetakene har sørget for.

Utover de rent avtalemessige forholdene, arbeides det nå også med å avklare enkelte problemstillinger knyttet til anskaffelsesregelverket og statsstøttereglene. Utbetaling fra de regionale helseforetakene vil skje så snart disse spørsmålene er avklart. Jeg tar sikte på at dette skal kunne skje i nærmeste framtid.