Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:720 (2008-2009)
Innlevert: 16.02.2009
Sendt: 16.02.2009
Besvart: 23.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): I tillegg til tradisjonelle kabelløsninger finst det nå ny kabelteknologi, likestrømsteknologi kalt HVDC-light. Den teknologiske utviklingen går med aksellerende fart også når det gjelder kabelteknologi. Det er viktig når en vurderer løsninger, luftspenn eller kabel, at absolutt den nyeste teknologien er lagt til grunn og vurdert.
Vil olje- og energiministeren medvirke til at det blir foretatt en tilleggsutredning for å få fram og vurdert den aller nyeste kabelteknolgien til bruk i hele eller deler av linjen Fardal-Ørskog?

Begrunnelse

Som nevnt ovenfor skjer det store framskritt når det gjelder kabelteknologi.
Det er viktig at absolutt de siste nyvinninger og nyutviklede løsningene blir vurdert når nye framføringer for elektrisk energi skal besluttes. Det er kommet fram opplysninger om at ny likestrømsteknologi for 320 kV frakter like mye strøm som den planlagte 420 kV- linjen på grunn av 20 % mindre energitap. Dette er opplysninger som seriøse og tunge norske forskningsmiljø og leverandører går god for. Dette er så viktig at det i seg selv må være grunnlag for tilleggsutredning.
En slik løsning vil også trolig bare være fra 2 til 4 ganger så dyrt som luftspenn, og ikke 10 ganger så dyrt som NVE/Statnett hevder ut fra gammel teknologi.
Det skulle være unødvendig å nevne at denne linjen er planlagt gjennom "indrefileten" av norsk natur med mellom annet et fjordlandskap som av Unesco vart vurdert som en del av verdensarven vår.
National Geographic har kåret området som reisemål nummer en i verden.
Det må også tillegges betydelig vekt at et luftspenn er forbundet med uheldige virkninger på en lang rekke områder. Det være seg i forhold til bomiljø, nåværende og framtidig næringsvirksomhet, visuelt inntrykk og mulige helseskader.
Ut fra ovenstående må det nå foretas en tilleggsutreding der den nye kunnskapen om kabelteknologi blir vurdert som en svært aktuell løsning.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statnett søkte i februar 2007 om konsesjon for å bygge en ny 420 kV-ledning fra Ørskog transformatorstasjon i Ørskog kommune til Fardal transformatorstasjon i Sogndal kommune. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå søknaden til behandling, og må vurdere hvilke utredninger som skal til for å kunne fatte vedtak i saken. Olje- og energidepartementet er klageinstans, og jeg kan derfor ikke nå kommentere nærmere behandlingen av denne saken.

Energimyndighetene følger utviklingen innen kabelteknologi med stor interesse. Under gitte forutsetninger kan det tenkes at utviklingen innen likestrømsteknologi, som representant Kongshaug viser til, kan innebære nye muligheter for kabling i fremtiden. Forskjellen i egenskaper mellom likestrøm og vekselstrøm må imidlertid også vurderes i den sammenhengen. Likestrøm kan være mindre egnet enn vekselstrøm til bruk i sentralnettet på grunn av strengere krav til reserveløsninger. Det er for tidlig å konkludere med hvilke tekniske, økonomiske og miljømessige konsekvenser og muligheter som ligger i utviklingen innen likestrømsteknologi for fremtidige kraftledningsprosjekter. Av hensyn til forsyningssikkerheten er denne teknologien foreløpig ikke tilstrekkelig moden til å tas i bruk.

Jeg føler meg trygg på at NVE holder seg løpende oppdatert på ny kabelteknologi når søknader om bygging av kraftledninger behandles. Fordelene slik teknologi kan gi på sikt, må imidlertid veies opp mot fremdriften i arbeidet med forsterkning av sentralnettet som er viktig for forsyningssikkerheten. Jeg vil forsikre representanten om at det i konsesjonsbehandlingen gjøres grundige utredninger og vurderinger av hvordan kraftledninger kan bygges for i størst mulig grad å ta hensyn til miljø- og andre samfunnsinteresser.