Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:724 (2008-2009)
Innlevert: 16.02.2009
Sendt: 17.02.2009
Besvart: 27.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): For å styrke norsk banknæring vedtok Stortinget "bankpakken" som blant annet innebærer at bankene kan bytte "sikre" papirer mot statspapirer. Fra distriktshold er det stilt spørsmål ved om kravene for å kunne "bytte" papirer faller uheldig ut for distriktene og distriktsbankene ved at sikkerhetskravene til boliglån medfører at kun boliger i byer og sentrale strøk kan inkluderes i ordningen.
Er det aktuelt for Regjeringen å se nærmere på en slik problemstilling?

Begrunnelse

I avisen "Nationen" den 16. februar fremkommer det at i Sogn & Fjordane vil kun boliger i Førde ha en slik verdi at det for banknæringen gis mulighet for å benytte "gullkortet" og dermed kunne "bytte" boliglån mot statspapirer. Lokalt vurderes dette negativt sett fra et distriktsperspektiv og lokale bankers konkurransevilkår.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Stortinget vedtok den 24. oktober 2008 Regjeringens foreslåtte bytteordning. Ordning gir bankene mulighet til å bytte obligasjoner med fortrinnrett (OMF) mot statspapirer for at de skal kunne bedre sine utlånsmuligheter.

Det er regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett i finansieringsvirksomhetsloven som setter rammer for hvilke typer pantesikrede lån som kan inngå som sikkerheter i obligasjoner med fortrinnrett (OMF). Det fremgår av finansieringsvirksomhetsloven

§ 2-28 at kan sikkerhetsmassen for OMF bestå av følgende typer pantesikrede lån:

- lån sikret ved pant i bolig, atkomstdokument til bolig eller borettslagsandel (bolighypoteklån),

- lån sikret ved pant i annen fast eiendom (eiendomshypoteklån),

- lån sikret ved pant i andre realregisterte formuesgoder.

- lån til, eller lån garantert av, stat, kommune eller tilsvarende offentlige organer i andre stater (offentlige lån).

I forskrift 25. mai 2007 nr. 550 om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom § 9 framgår hvilken belåningsgrad de ulike lånene kan ha når de innføres i sikkerhetsmassen.

Myndighetene har løpende arbeidet med omfattende endringer i vilkårene for bytteordningen, slik at flest mulig banker skal kunne delta. Det er i tråd med signalene i Finanskomiteens innstilling og behandlingen i Stortinget. Blant annet har staten utvidet ordningen til at også OMF i næringslån og kommunelån kan godtas, i tillegg til boliglån. Videre kan nå bankene delta gjennom sine kredittforetak.

Det har vært ukentlig auksjoner i bytteordningen fra og med 24. oktober 2008. Det har blitt tildelt statspapirer til bankene for omtrent 72 mrd. kroner per medio februar 2009. Samlet ramme for ordningen er satt til 350 mrd. kroner, og løpetiden for avtaler som inngås i 2009 er satt til inntil 5 år.

De fleste banker har mulighet til å overdra fordringer på husholdninger med pant i bolig til heleide eller deleide kredittforetak. Kredittforetaket kan igjen utstede obligasjoner med fortrinnsrett i disse låneporteføljene. Kredittforetaket finansierer kjøpet av de nevnte fordringene ved å utstede obligasjoner med fortrinnrett. Det er ikke bestemmelser i regelverket som medfører at for eksempel bare boliger i spesielle strøk omfattes av ordningen. Det er belåningsgraden på boligen som bestemmer om boligen kvalifiserer til å inngå i en OMF. Dette forholdet er uavhengig av geografiske forskjeller i boligverdi. Innenfor regelverket er det bankene selv som bestemmer porteføljesammensetningen.