Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:731 (2008-2009)
Innlevert: 17.02.2009
Sendt: 18.02.2009
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 25.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Kostnadene ved å få los ombord på skip på norskekysten har økt dramatisk og spesielt når det er påkrevet å bruke helikopter for å transportere losen. Rederier som må legge til ved norske havner blir påført kostnader som de ikke møter andre steder i verden. Norsk verftsindustri mister oppdrag fordi det er lønnsomt å sende skipet til andre havner for reparasjon.
Hvordan vil statsråden bidra til å redusere kostnadene som rederiene må betale for los?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: De fleste land det er naturlig å sammenligne oss med har en eller annen form for lostjeneste av hensyn til fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransporten. Organiseringen av de maritime tjenester, samt hvilke tjenester det innkreves betaling for, varierer ut i fra kystens beskaffenhet og trafikktettheten i de enkelte farvann. En direkte sammenligning av gebyrer og avgifter mellom ulike land kan derfor være vanskelig. Like fullt kan det vises til at det svenske Sjøfartsverket er fullfinansiert gjennom brukerbetaling, og innkrever bl.a. om lag 1mrd. kroner i farledsavgifter og losavgifter (omregnet til norske kroner). Tilsvarende innkrever Kystverket om lag 655 mill. kroner i losgebyrer, kystgebyr og sikkerhetsgebyrer.

Kystverket har som en prioritert oppgave å innføre tiltak som kan effektivisere lostjenesten. Kystverket har laget en rapport med forslag til revisjon av rammen for lostjenesten. Rapporten legger vekt på tiltak som kan gi effektiviseringsgevinst samtidig som sjøsikkerheten blir tatt vare på. Det er blant annet flere forslag knyttet til farledsbevisordningen og krav til losplikt. Regjeringen vil komme med en omtale av rapporten og den videre oppfølging i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal transportplan 2010-2019, som skal legges frem for Stortinget nå i vår.

Videre er det i Soria Moria-erklæringen varslet en samlet vurdering av alle gebyrer og avgifter innen sjøtransporten. Det er derfor lagt opp til at en gjennomgang av gebyrer og avgifter innen sjøtransporten vil bli presentert i Nasjonal transportplan 2010-2019.