Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:764 (2008-2009)
Innlevert: 23.02.2009
Sendt: 23.02.2009
Besvart: 02.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden medvirke til at det blir satt et måltall for fjordvarmeproduksjon i Norge, og at det utarbeides en nasjonal strategi for å utløse det potensialet som her er for ren energiproduksjon?

Begrunnelse

Utnyttelse av varmeenergi fra sjøen, såkalt fjordvarme, kan gi betydelige mengder ren energiproduksjon. Det vil også kunne redusere behovet for overføringsnett for elektrisk kraft og bidra til reduserte klimagassutslipp når den kommer til erstatning for varmeproduksjon basert på olje, gass eller elektrisitet. Fjordvarme er også et godt alternativ, fordi konfliktnivået knyttet til utbygging er lavt.
Potensialet for fjordvarme er stort i Norge, og energien kan utnyttes til så vel oppvarming som til kjøling med bruk av kjent og tilgjengelig teknologi. På årsbasis regner man med at potensialet for fjordvarme i Norge ligger på i størrelsesorden 5 TWh. I Eid kommune i Sogn og Fjordane er det allerede et velfungerende fjordvarmeprosjekt, som bidrar til betydelig produksjon av varme og som det ikke er noen lokale konflikter knyttet til.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Norge er rikt på miljøvennlige energiressurser som kan brukes til oppvarming av bygninger og tappevann. Ressursene omfatter blant annet omgivelsesvarme, varme fra grunnen og fra sjøvann, biomasse og spillvarme fra industribedrifter.

Regjeringen har en langsiktig politikk for å ta disse energiressursene i bruk i langt større omfang enn tidligere. Denne satsingen vil erstatte bruk av direkte elektrisk oppvarming og bruk av fossil fyringsolje til varmeformål. Dette vil redusere norske klimagassutslipp og gi en sikrere energiforsyning.

Regjeringens mål er å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme med 4 TWh/år fra 2001 til utgangen av 2010. Enova, gjennom forvaltningen av Energifondet, har blant annet fått ansvaret for å nå dette målet. Ved utgangen av 2008 hadde Enova kontraktsfestet et energiresultat på 3,3 TWh/år på dette området, hvorav om lag 360 GWh kommer fra varmepumper som utnytter varme fra sjøvann, grunnvarme mv. Enova ligger dermed godt an til å nå målsetningen som er satt.

På mange steder langs kysten vil det være naturlig å undersøke muligheten for å etablere fjernvarmeanlegg basert på sjøvann og varmepumper. Prosjektet i Eid kommune, som representanten nevner, er ett av mange fjernvarmeanlegg som er realisert i løpet av de siste årene, med støtte fra Enova. I denne kommunen har Enova også bidratt til utarbeidelse av en energi- og klimaplan. Formålet med slike planer er blant annet å kartlegge de tilgjengelige miljøvennlige energiressursene og å legge til rette for å ta dem i bruk.